Rým

Hudba, zvuk

Rým je zvuková shoda koncových hlásek (v českém verši obvykle od samohlásky poslední rytmicky důrazné slabiky) na konci veršů nebo půlveršů.

Rým má funkci

rytmickou – určuje hranici verše, stvrzuje veršovou klauzuli, zdůvodňuje rytmický řád (vzestupnost, sestupnost apod.)

eufonickou – obohacuje a ovlivňuje eufonii verše

významovou – rým je pointa verše, spojuje souznějící slova a ukončuje tím verše

V češtině bývá jako norma považován rým dvojslabičný (na rozdíl např. od angličtiny, v níž je to rým jednoslabičný). Jednoslabičný rým je brán za normu jen bývá-li rýmováno jen jednoslabičné slovo.

Přidal: kezooor

Zpět