Výrazový slovník

Studie, pursuit

Detailní kresba nebo malba zachycující jeden či více komponentů určitého obrazu, který má být později namalován

Výtvarné umění

A B C č D E F G H C I K L M N O P R S Š T U V W Z

A

Abakus

čtvercová krycí deska hlavice svislé podpory, na níž spočívá architráv. V egypské architektuře a dórském řádu je nečleněný, v ostatních klasických řádech profilovaný.

Absolutismus, absolutism

Absolutismus je politický systém, v němž vykonává státní moc (včetně zákonodárné a soudní) na celém území státu svrchovaný panovník. Vládu vykonává prostřednictvím vojensko-byrokratické organizace, která je na něm plně závislá. K typickým rysům absolutismu pat..

Abstrakce, abstraction

Abstrakce ve filozofii označuje buď důležitý moment procesu poznání při přechodu od smyslového k racionálnímu poznání, nebo jako hotový výsledek tohoto procesu. Proces abstrakce spočívá obecně v tom, že existuje řada analytických aktů myšlení, jimiž je zpracov..

Aditivní míchání barev

Aditivní míchání barev je takový způsob míchání barev, kdy se jednotlivé složky barev sčítají a vytváří světlo větší intenzity. Výsledná intenzita se rovná součtu intenzit jednotlivých složek. Pracuje se se třemi základními barvami: červená, zelená a modrá...

adjustace, adjustment

Příprava hotového díla pro výstavní účely např. paspartováním nebo rámováním. Např. u zapaspartovaných kreseb musí být mezi sklem a barevnou vrstvou mezera vzniklá např. vloženým kartonovým rámem a práce musí být prachotěsně uzavřena po obvodě nalepenou páskou..

Aerosolový rozprašovač, spray, sprej

druh dávkovacího systému, který tvoří aerosol kapalných částic(barev, laků). Používá se s plechovou nádobkou či láhví, obsahující kapalinu pod tlakem. Otevře-li se ventil, kapalina je vytlačována ven malým otvorem(tryskou). Vně nádobky se kapičky hnací látky r..

Afiš

z franc. afficher = označení pro plakát nebo vývěsku, či reklamní tabuli

Airbrush

Stříkací pistole malých rozměrů ve tvaru pera,určená k práci na obrazech menšího formátu či na jemné,detailní práce.

Akademismus

Akademismus, anglicky Academic Realism, jeho milovníky nazývaný jako tradiční humanismus, je styl ve výtvarném umění, který v druhé polovině 19. století završil klasicismus. Hlavní snahou akademismu je dokončenost a hladkost malby. Vychází z antiky a vrcholné ..

Akrylová barva, acrylic paint

akákoliv barva smíchaná s akrylovou pryskyřicí, pocházející z uměle vyráběné akrylové nebo z propenové kyseliny (vyrobené z nafty).

Akt

Akt je esteticky pojatý záznam nahého lidského těla. Může jít o dílo malířské, sochařské nebo fotografické. Na rozdíl od pornografie není cílem aktu působit na pohlavní pudy člověka, ale sledovat čistě výtvarné hodnoty. Hranice mezi pornografií a aktem je nest..

Akvarel

=obraz malovaný vodovými barvami a může mít podklad pergamen, plátno, papír, karton. -pochází z Italského slova -technika akvarel je známá už od starověku -byla používaná iluminátory rukopisu, ve středověku, ke kolorování grafických listů (15.stol...

Akvatinta, zrnkový lept,lavírovací/tušová manýra

Jedná se o grafickou techniku, při které se vytváří tónová kresba na kovové desce. Na desku předtím přitavíme asfaltový nebo kalafunový prášek a tím na ni vytvoříme zrno. Výsledný dojem je podobný lavírované kresbě či malbě. Tuto techniku objevil v 1.polovině..

Alfa kanál, Alpha

Doplňující popis vlastnosti materiálu, který udává jeho průhlednost. Definuje se pomocí textury, složené z odstínů šedi. Bílá znamená úplnou neprůhlednost, černá pak úplnou průhlednost - neviditelnost.

Algoritmické umění, Algorithmic art

Umění, které je tvořeno pomocí umělecky navrženého algoritmu.

alchymáž

grafická výtvarná technika, kedy autor pomocou chemikálií a ďalších výt. techník mení pôvodný offsetový výtlačok.

Alla prima

Způsob malby,kdy se barvy nenanášejí jako lazury v několika vrstvách,nýbrž v jediné vrstvě krycích tónů.(italsky-napoprvé)

Ambit

(křížová chodba neboli kvadratura)je architektonický prvek používaný v církevní architektuře. Jedná se o krytý chodbový ochoz přiléhající ke straně klášterního kostela a obklopující ze všech čtyř stran uzavřený, zhruba čtvercový dvůr, nazývaný rajský dvůr. ..

Anamorfóza, Anamorphosis

Zkreslené vizuální umění, které je potřeba vnímat určitým způsobem (z určitého místa či pomocí určitého nástroje), aby divák v jinak zdánlivě nesmyslném díle spatřil smysluplnější obraz.

Anfas

- pohled na obličej zepředu

antropomorfismus

Přenášení lidských vlastností ,charakteristik a podob na předměty, zvířata ...

Aplikované umění

Aplikované umění je termín používaný pro umělecké prvky, obsažené ve věcech každodenní potřeby, průmyslových a strojních výrobcích, které je tak člověku činí mnohem příjemnější při jejich použití a rozvíjí jeho fantazii. Ačkoliv si to mnohdy ani neuvědomujeme,..

Arabská guma, acacia gum

Speciální guma získaná z akátu, používaná jako prostředek k malování vodovými barvami.

arch papíru, arch of paper, arch

- List papíru obvykle obdélníkového tvaru - V polygrafickém průmyslu označení pro list papíru o velikosti 841x1189 mm (formát A0), jehož dělením (překládáním) vznikají další formáty papíru

Architektura, architecture

Architektura je umělecké ztvárnění staveb, jejich styl a způsob, jakým byly postaveny. V architektuře se výrazně projevují změny společnosti, protože velké stavby častokrát značí zašlou slávu předešlé doby, někdy naopak připomínají dobu neslavné minulosti. Prv..

Arpeggio

Arpeggio je rozklad akordu hraný tak, že tóny nezní současně, ale postupně. Většinou se hraje velmi svižně.

Ars antiqua

Ars antiqua (přel. staré umění) je obdobím rozvinuté vícehlasé hudby, a to od 12. do prvního desetiletí 14. století. Nejdůležitějšími hudebními formami tohoto období jsou motet, conductus, hoquetus a dva typy rondelu – standardní a kánonický. Conductu..

Ars nova

Ars nova je období „nového umění“ ve Francii a Itálii přibližně od 2. desetiletí 14. století do začátku století patnáctého. Hudba se v té době stala již významnou složkou společenského života jako prostředek ušlechtilé zábavy i coby umělecká forma ..

Art brut, Art brut

Umění vytvořené lidmi s duševní poruchou.

Art rock

Art Rock - Hudební směr vybočující z hlavního proudu. Často založen na individuálním přístupu interpreta. Prolínání klasické hudby, rocku a mnoha dalších směrů. Je jej velmi nesnadné přesně definovat

ArtRage, ArtRage

Program určený pro kreslení a malování, velmi jednoduchý, ale s velkým výběrem nástrojů.

Asambláž

Technika, při níž se do malby lepí růrné trojrozměrné předměty, které z ní reliéfně vystupují.

ASCII art

ASCII art je výtvarné umění, které pracuje s počítačovým textem jako s výtvarným médiem. Obrázky, které tvoří, se skládají ze znaků kódu ASCII. ASCII art je možné vytvořit jakýmkoli textovým editorem a většinou je potřeba ho zobrazit neproporcionálním fontem (..

ASTM, ASTM

Americká společnost pro testování a materiály. Mezinárodně uznávaná organizace, nezávislá při hodnocení spolehlivosti uměleckých potřeb, přijatá mnoha výrobci.

automatizmus, Automatism

Mechanická činnost, mechanické chápání. Výtvarník bez rozmyslu tvoří své dílo (následkem může vznikat "prvoplánové dílo")

Autoportrét, self-portrait

Autoportrét je obraz kde autor vyobrazí sám sebe. Slovo Autorportrét vzniklo asi v 17. století a je složeno ze dvou slov: auto (cizí výraz pro „ já “) a portrét. Jak už je známo každý druhý umělec namaluje i svůj autoportrét a to někdy i několik..

autor, author

Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autorem díla souborného jako celku je fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala.

Avantgarda, Avantgard

pochází z francouzštiny a lze ho přeložit jako „předvoj“. Tento výraz představuje umělce nebo uměleckou skupinu, jejichž tvorba je pro danou dobu nová, průkopnická, objevná.

B

Baptistérium

křtitelnice, křestní kaple

barevník, colour box

U tiskařských technik používaný litografický kámen nebo silné sklo či mramor, na kterém mícháme barvy, ředíme je na správnou konzistenci, rozneseme po ploše barevníku roztěrkou (špachtlí) a následně tam, kde nanášíme barvu na matrici gumovým válečkem, rozválím..

Barevný tón, Hue, Tón

- Barevný tón je jedna z tzv. "Vztahů mezi barvami";- Tón barvy je dán chemickým složením barvy.- Např. běloba;    - zinková (Zn);    - titanová (Ti);    - olověná (Pl);

Baroko, Baroque

Velký umělecký sloh, pochází z Itálie, do Evropy se rozšířil během druhé poloviny 16. století, do Čech dorazil až později. Významní malíři této doby: Rubens, Rembrandt, Vermeer, Velázquez, Kupecký, Brandl. Literáti: Voltaire, Diderot, Moliére,... Hudba: Vivald..

Barvící síla, colouring pith

Síla pigmentu, jež ovlivňuje ostatní směsi barev.

Betonové umění, Concrete art

Umění z betonu se silným důrazem na abstrakci.

Biedermeier

Biedermeier je umělecký směr a životní styl první poloviny 19. století, typický pro měšťanskou kulturu německy mluvících zemí (včetně českých zemí). Časově je tradičně ohraničován Vídeňským kongresem a revolucí roku 1848. Samotné pojmenování biedermeier pou..

BioArt, BioArt

Druh umění, kdy umělci tvoří umělecká díla z živých buněk. Součástí používaných metod může být mj. očkování mikropipetou, gramovo barvení, genetické inženýrství, klonování či tvorba tkáňových kultur.

Bistr, bistre

Hnědý, průsvitný pigment vyrobený vyvařením sazí z bukového dřeva

Bitmapová grafika, Rastr, Bitmap

= rastrová grafika. Už podle názvu je patrné, že grafika je složena z rastru (tedy jakési pomyslné sítě bodů, tzv. bitmapy), kde každý bod má definovánu svou barvu a jas. Při určitém množství a jemnosti rastru začnou body opticky splývat a vytvoří obraz.

blindrám

Spodní dřevěný klínový rám (tzv. slepý) pro napnutí malířského plátna.

Bodypaint, Bodypainting

Malba barvami na tělo.Používají se speciální barvy, které rychle zasychají, dlouho drží a nedráždí pokožku.Jako levné varianty se nikdy využívají i barvy temperové, nejsou toxické a dají se snadno smít.Barvy se nanáší buď pomocí airbrush nebo štětcem.

Bodypainting, Bodypainting

Malování na tělo.

bosáž

pouze hrubé opracování kamene či plastiky

Brahmanismus

- vyvinul se z védismu - náboženský systém na Západě častěji označovaný jako hinduismus - uctívání Brahmy jako Boha Stvořitele - stal se základem kastovnictví - syntézou védismu a brahmanismu se stal později hinduismus

Brutalismus, Art brut, brutalist

Brutalismus je moderní architektonický styl, který rozkvétal od roku 1954 do roku 1970. Název vychází z francouzského betón brut, („drsný beton“)

Bump mapping, Bump

Bump mapping spočívá v texturování černobílou texturou (každá z barev vyjadřuje reliéfní odchylku na opačnou stranu), která ve výsledku navozuje dojem nerovnosti povrchu (hrboly, díry). Světelné odrazy a stíny se při renderingu spočítají stelně, jako by materi..

Bysta, bust

Socha hlavy a vrchu hrudníku.

Byzantské umění, Byzantine art

Datuje se přibližně se vznikem Byzantské říše, tedy kolem roku 476 n. l. Hlavním poznávacím znakem umění této doby jsou především mozaikové obrazy a ikony, které zpodobňují postavy z křesťanské věrouky.

C

CG, computer graphics, CG

Pocitacova grafika.Jakakoliv graficka prace vytvorena na pocitaci

Concept art

Kresba a malba různých návrhů, konceptů, nejčastěji různých objektů, postav a scén pro filmový nebo herní průmysl.

Conter-jour, against day light

(francouzsky „oproti dennímu světlu“) Je to kresba či malba, na které je zdroj světla umístěn za motivem.

č

čínský štětec, chinese brush

Štětec (obvykle s bambusovou násadkou), který je vázán obráceně než evropský, jeho delší vlas po obvodu svírá střední část z kratšího vlasu. Takový štětec lépe drží tvar a pojme více barvy. Po vyprání věšíme svisle za hedvábné poutko pro uchování tvaru špičky...

D

Dadaismus

Dadaismus, též Dada, byl avantgardní umělecký směr. Po expresionismu se stal velmi oblíbený dadaismus, tento směr vznikl ve Švýcarsku a mezi roky 1916 – 1923 byl velmi populární. Vznikl jako revolta skupiny umělců různých národností proti válečným hrůzám..

Damara, dammer

Patří do skupiny lakových pryskyřic. Přírodní damarová pryskyřice z jehličnatých stromů.Má vysoký lesk, dobře sytí barvu a lehce se roztírá.

damarový lak, damar varnish

Nejpoužívanější závěrečný lak pro olejomalbu zhotovený rozpuštěním damary v terpentinu.

Damera, Damera

Pryskyřice z jehličnatých stromů, používá se v malířských olejových médiích a při lakování.

De Stijl

De Stijl (v nizozemštině znamená styl) je původem nizozemské umělecké hnutí založené roku 1917. V užším slova smyslu je termín De Stijl používán pro označení díla vytvořeného skupinou nizozemských umělců mezi lety 1917 a 1931. Kromě toho ještě existoval časopi..

Dekadence

Pojem dekadence (úpadek) se objevuje na přelomu 19. a 20. století v souvislosti s novou vlnou umělců, kteří jsou znechuceni stereotypní společností, hledají z ní únik a vytvářejí si svůj vlastní svět. V literatuře se dekadentní postoj projevuje zejména pesimis..

Der Blaue Reiter

Skupina umělců, kteří od roku 1911 společně vystavovali v Mníchově a ke kterým patřili zejména Kandinsky, Marc, Klee a Macke. Pojí se zejména s nepřírodními barvami francouzskýho fauvizmu. Po skupině Die Brücke představovala táhle skupina vplyvných umělců patř..

Design

Cílem designu je co nejúčelněji propojit funkční a estetickou složku navrhovaného předmětu. Ve velké míře při tom využívá nové materiály a technologie. Termín design může označovat jak činost při které určitý produkt vzniká, tak výsledný produkt této činosti.

Die Brϋcke

Skupina německých umělců, ke kterým patřili především Kirchner a Nolde. Ti od roku 1906 přijali tento název znamenající most, přičem členové nikdy nevysvětlili, odkud a kam měl tento most směrovat. Byli ovplyvněni fauvizmem, ale i vědomými přívřžencemi středov..

disperzní barva, dispersive color

Vodou ředitelná barva, jejímž pojidlem je syntetická pryskyřice (polyvinylacetát nebo akrylát). Disperzní barva v první fázi vysychá, tedy odpařuje vodu (řádově hodiny), ve druhé fázi schnutí dochází k nevratnému procesu vytvrzení pryskyřice (přibližně 2 týdny..

Dolmen

- je tvořen dvěma vztyčenými kameny a přes ně je položen třetí kámen - jedná se o první zastřešení lidstva - většinou se stavěly 2-3 za sebou - sloužily jako hrobky

doodle, doodle

Jedná se o bezmyšlenkovyté čmárání až tvoření když se nudíte.Například nudné přednášky,telefonní hovory...atd.

Dračí krev, dragon\'s blood

též Cinobr indický Je to sytě červená pryskyřice z Indických tropických palem.Použití hlavně ve zlatém laku či spolu s lihem k zabarvování rámů obrazů.

Drapérie

Rozvržení záhybů oděvu, podané podle možností a potřeb techniky (kresba, malba, plastika), v závislosti na dobovém i individuálním stylu

Dripping, Akční Malba, Action Painting

Umělecký styl, který vznikl v USA v druhé polovině 40. let. Americké umění se tak poprvé osvobozuje od vlivu evropského umění a zakládá zcela unikátní styl. (viz:Jackson Pollock)

Dřevoryt

(xylografie) Ryteckými rydly opracovaná dřevěná deska (slepená ze špalíků řezaných příčně z kmene stromu) pro tisk z výšky.

E

Echinus, echinos

- střední část sloupové hlavice - je proměnlivý, existuje spousta typů echinů

Elekticismus

Eklekticismus či eklektismus je v obecné rovině způsob tvorby (umělecké, vědecké, filozofické), nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z cizích vzorů nebo děl starších období, především pak mísením prvků rozličné provenience - funguje tedy jako výběr ..

Empír

Empír, zvaný také císařský sloh, je druhá fáze klasicismu, resp. neoklasicismu pocházející ze začátku 19. století z období vlády Napoleona Bonaparte. Uplatnil se především v architektuře a designu nábytku. Těsně předchází styl Biedermeier. Samotné slovo má pův..

Emulze, emulsion

Disperzní směs látek které se jen těžko mísí, jako voda a olej. Přírodní emulzí je například vaječný žloutek.

Enkaustika

Malířská technika pracující s barvami, ve kterých je jako pojidlo použit včelí vosk (zahřátý nebo rozpuštěný), který se v některých fázích práce rozehřívá teplem.

Enkaustika, enkuastic

je malířská technika starověkého antického původu, při níž se užívalo barviv třených se zvlášť připraveným voskem. Po dokončení se tato vosková malba horkem spojovala a vpalovala k podkladu, byla napojena voskem, enkaustována.

Etruské umění

Etruské umění začalo vznikat v 8. století př. n. l.. Zpočátku se Etruskové zabývali především zdobením předmětů denní potřeby a praktickými věcmi. Díla 8. a 7. století př. n. l. jsou ovlivněna především orientálním uměním, což se projevilo především zdobením o..

evoluční umění, evolutionary art

Umění, kdy umělec netvoří umělecké dílo, ale evoluční výpočet (specifičtěji evoluční algoritmus), který evolučně tvoří díla, z nichž umělec vybírá finální výstupy. Nejedná se o BioArt.

Ex libris, Bookplate

Je papírová nálepka formátu A6 nebo menší, umístěná na některé straně knihy, nejčastěji na tzv. přídeští (část předsádky nalepená na vnitřní straně desek), která označuje vlastnický vztah určité osoby k danému výtisku knihy. Zpravidla obsahuje jméno vlastníka,..

Existencialismus

Existencialismus je filosofický a literární směr, který vznikl po první světové válce v Německu. K rozšíření tohoto směru došlo především díky francouzským představitelům ve čtyřicátých letech 20. století a po druhé světové válce. V 50. a 60. letech se existen..

Expresionismus

Expresionismus - evropský umělecký směr. Vznikl jako protiklad impresionismu a naturalismu tzn. odmítl umění zobrazující skutečnost i umění snažící zprostředkovat skutečnost pomocí dojmů. Jeho hlavním cílem je vyjádřit vlastní prožitky a vlastní pocity bez ohl..

Expresionismus, Expresionismus

evropský umělecký směr. Vznikl jako protiklad impresionismu a naturalismu tzn. odmítl umění zobrazující skutečnost i umění snažící zprostředkovat skutečnost pomocí dojmů. Jeho hlavním cílem je vyjádřit vlastní prožitky a vlastní pocity bez ohledu na jakékoli k..

Extrudace, Extrudation

Velmi často je tento pojem používán u 3D grafiky, kde se jedná o vytažení části plochy do prostoru. Vytahuje se jeden či více sousedících polygonů, ale i polygonů navzájem nesousedících. Z plochy pak vnziká objekt jdoucí do prostoru.

F

Fan art

Fan art nebo též fanart (anglicky „fanouškovské umění“) je anglický termín, který se ujal pro klasifikaci výtvorů, příznivců a skalních přívrženců určitého tématu, především zábavního odvětví (film, video hra, kniha, hudba ap.). Zpravidla se jedná ..

Fauvismus

Fauvismus je umělecký směr, který vznikl ve Francii v roce 1903. Podobá se německému expresionismu. Základem jsou křiklavé barvy, snaha o dokonalou harmonii mezi emocionálním výrazem a dekorativní kompozicí.

fermež

olejové barvy jejiž tuhnutí je uryflováno sikativy

Fixativ

Řídký roztok pojidla pro dodatečné zpevnění kresby na podložce (papíru, kartonu apod.). Dříve používané fixativy často žloutly (např. se jako fixativ používalo mléko stříkané na kresbu nebo se jím polévala zadní strana papíru), nynější fixativy se snaží ovlivn..

Fixování

Jakákoliv kresba s výjimkou kresby tuší fixem nebo kuličkovým perem je při tření véceméně smazatelná. Téměř každý kreslicí materiál se totiž drží na papíře nebo jiném povrchu díky tomu, že se jemně rozemleté částečky dostanou do pórů papíru. Poruší-li se soudr..

Flip-Flop lak, Flip-Flop varnish

Speciální lak nebo barva měnící svou barvu podle úhlu pohledu a dopadu světla. Některé druhy vyžadují speciální aplikaci. Počet a druh barev lze měnit podle základní podkladové barvy.

Font art, fontArt, fA.

\\\\\ POZOR jedná se o VTIP ////////// Font art je výtvarná technika, v které se umělec snaží co nejlépe formátovat svůj text na počítači, či jiném zařízení. Za průkopníka font-artu se pokládá pan Zdeňek Pospíchal, který ho v první polovině 21. století h..

Formát, pattern

Proporce a velikost podkladu

Fotorealismus, Photo-realism

též Hyperrealismus Umělecký směr ve výtvarném umění, malba nebo kresba často vypadá jako fotografie.Vznikl v Americe na přelomu 60 a 70 let.

Fraktální umění, Fractal art

Forma algoritmického umění (pomocí počítače) zaměřená na fraktály.

Freska

Malba do čerstvého štuku horní vrstvy omítky pigmentem ve vodě, kdy jako pojidlo působí vápno ještě nezavadlé omítky.

Frotáž

Kresebná technika, při které kreslíme na tenký (většinou vlhký) papír položený na kovové desce pokryté vrstvou olejové barvy. Po sejmutí papíru barva v místech kresby zvláštním strukturním způsobem ulpí.

Frottage, Frottage

Technika známá hlavně z olejomalby, kdy se na zaschlou plochu nanáší další většinou světlejší barva a mírně se roztírá.Řeší se tak přechody světla a stínů a ostatní barevné přechody.Nejznámějším malířem, který tuto techniku používal ve svých obrazech, byl Tizi..

Futurismus

Futurismus byl avantgardní umělecký směr. Pro tento směr je charakteristické odmítání všech dosavadních kulturních a uměleckých hodnot. Tím se futurismus stal hnutím odmítajícím jakoukoli tradici. Jejich cílem bylo ukázat moderní uspěchanou a rušnou dobu, kter..

Futurismus, futurisme

byl avantgardní umělecký směr. Pro tento směr je charakteristické odmítání všech dosavadních kulturních a uměleckých hodnot. Tím se futurismus stal hnutím odmítajícím jakoukoli tradici. Jejich cílem bylo ukázat moderní uspěchanou a rušnou dobu, kterou nekritiz..

G

generované umění, generative art

Umění vznikající pomocí autonomního systému a to buď zcela, nebo s částečným zásahem umělce, např. do podstaty fungování daného systému. Přestože obvykle jde o algoritmické umění, tak umělci mohou používat systémy i chemické, biologické, mechanické, robotické,..

Gesso

Gesso (totéž jako šeps) slouží k vytvoření podkladové vrstvy pro malbu olejem, akrylem, akvarelem, nebo kresbu uhlem či pastelem. Gesso je mírně zrnitá hmota na olejové nebo vodní bázi (s akrylovým pryskyřičným pojidlem) zajišťujícím po zaschnutí vodostálo..

Gesto/Gestizmus

Termín z konca 20. století, týkající se stopy po malířově ruce anebo štetci v protikladě s farebním polem.

Glycerin, glycerin

Je tekutá, nasládlá substance čiré barvy vznikající jako vedlejší produkt při výrobě řepkového oleje. Použití jako přísada do akvarelových a kvašových barev,dodává barvám krémovou podobu.

Glyptika

řezba do kamene

Gotické hnutí, gothic

Gotické hnutí je moderní punková subkultura, která se zrodila na začátku osmdesátých let, společně s hudbou žánru gothic rock, která je odnoží post-punku. Je charakterizováno „gotickými“ znaky hudby a výstředním oblečením – death rock, punk, ..

Gotika

Gotika je na románský sloh plynule navazující umělecký sloh, který se začíná v Evropě projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další 3 století. V českých zemích nastupuje i ustupuje gotika o něco později. V Německu..

gradient

postupně klesající nebo postupně stoupající intenzita barev, neboli barevný přechod

Graffiti

Graffiti je druh umění spočívající ve vytvoření výtvarného díla pomocí sprejových barev, zpravidla na veřejně přístupné ploše (zdi, dopravním prostředku apod.). Samotný termín, vzdáleně spřízněný s pojmem Sgrafito, vychází z pův. řeckého termínu γρ&#..

Graffiti, Graffiti

Jedá se o druh výtvarného projevu spočívající ve vytvoření výtvarného díla pomocí sprejových barev. Vzniklo v 60. letech ve Filadelfii.

Grafický design, Graphic design

Můžeme dělit na komerční a nekomerční. Komerční - periodika, merkantil, propagační materiály, knihy, 3D. Nekomerční - grafické tisky, koláže, volná počítačová tvorba.

Grafika, graphic

Grafika je jedním z druhů výtvarného umění. Vymezení pojmu je poměrně složité. Obecně můžeme říci, že grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z grafických technik a dílo rozmnoží ručním řemeslným postupem na předem stanovený počet exemplářů. ..

Grafit, plumbago

Jedna z forem přírodního uhlíku,vzniklá působeným tlaku země na tlející pralesy(dřevo).V umění se nejčastěji vyskytuje jako grafitová tuha ve dřevě,neboli tužka.Moderní podoba tužky vznikla smícháním grafitu s jílem roku 1795 N.J.Contém.

Gramáž

Je hmotnost papíru, udává se v gramech na čtvereční metr( g/m² ). Gramáž se pohybuje od 12 g/m² -pro velmi jemný morušový papír až po 640 g/m² - pro silný akvarelový papír.

Grisaille

Grisaille (z francouzského gris, šedý) je výraz pro malbu vytvořenou převážně jednobarevně, většinou v odstínech šedi. Grisaille nemusí být určena pouze k výzdobě, ale může jít o první fázi olejové malby nebo o ryteckou předlohu. Výraz znamená též jednob..

Grisaille, Grisaille

Jedná se o výraz pro malbu vytvořenou převážně jednobarevně, většinou v odstínech šedi, často však také v tónech hnědi.

H

Historismus

Historismus je architektonický (také umělecký) směr druhé poloviny 19. století. Typický je návratem ke klasicismu, baroku, někdy také gotice, kde se ale využívají nové materiály.

Hlinka, coloured clay

Přírodní produkty vznikající zvětráváním železitých, manganových rud a živce. Do skupiny hlinek patří např. okr či umbra.

Hnědé barvy, brown colours

Tyto okrové barvy, umbry a sieny jsou považovány za nejstálejší přírodní barviva

C

Chrysografie

Malba práškovým zlatem (nebo jiným práškovým kovem) v pojidle.

I

ikona, icon

Ve východokřesťanských církvích náboženský obraz, malovaný na dřevě; také mozaiky.

Ilustrace

-samostatná umělecká tvorba, která se vyvinula z ručně malovaných knih, ještě před vynálezem knihtisku. -moderní ilustrace se stala svébytným doprovodem textu, někdy dokoce nezávyslým na textu. -má charakter výtvarného projevu, který dotváří atmosféru lite..

Ilustrace, illustrare

Je výtvarný doprovod knihy, který má text osvětlit a vysvětlit, učinit srozumitelnějším

Iluzionismus

Iluzionismus je umění vyvolat v divákovi za pomoci vlastní obratnosti a optických klamů pocit, že je svědkem události, která odporuje přírodním zákonům.

Impasto, Impasto

Technika nanášení velkého množství barvy štětcem, špachtlí nebo rukou na plátno, aby se tak vytvořila struktura povrchu. Často používáno také jako termín pro dokončenou malbu

Impresionismus

Impresionismus je umělecký směr přelomu 19. a 20. století. Byl objeven francouzskými malíři a také právě v tomto uměleckém odvětví na sebe nejvýrazněji upozornil, postupně ovšem pronikl i do hudby a poezie. Výraz imprese znamená vjem, dojem nebo otisk. Již sám..

Impresionismus

Impresionismus je umělecký směr, který vznikl koncem 19. století. Byl reakcí na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě, kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle. Navazuje na realismus, se kterým má mnoho společných prvků. Pojem impr..

Imprimitura

Podmalba pod olejomalbu nejčastěji olejová nebo olejopryskyřičná, spočívající v napuštění např. křídového podkladu malým množstvím např. damarového nebo mastixového laku smíchaného s olejovou barvou vhodného odstímu ředěnou terpentýnem.

Instalace

Forma ve které se umělecké dílo definuje vztahem k prostoru,místu,prostředí a uplatňuje technologie a media jak tradiční tak nová.

interaktivní umění, interactive art

Druh umění, které mění svou podobu v závislosti na projevech diváka. Na internetu často v závislosti na pohybu kurzoru, v kolektivní realitě často v závislosti na pohybu těla.

Intimismus, Intimism

Vznikl v 80 letech 19 století souběžně s impresionismem, narozdíl od něj, ale nebyl tak populární.Využíval linii jako základní výrazový prostředek.Náměty obrazů slouží pocity člověka v intimním prostředí. Malířem tohoto stylu je např. Henri de Toulouse Lautre..

Islámské geometrické vzory, Islamic geometric patterns

Komplexní islámské dekorace složené z pravidelných geometrických vzorů.

K

Kaligrafie

Kaligrafie je umění krasopisu. Zahrnuje jak funkční nápisy a ručně-psané dopisy, tak i výtvarné umění, kde vytvoření ručně psaného znaku může mít přednost před čitelností textu. Kaligrafie se liší od typografie. Jednotlivé znaky jsou proměnlivé a spontánní, ob..

Kánon

=proporce - harmonie uspořádání proporcí lidského těla - Polykleitos ustanovil kánon lidského těla - hlava se musí vejít do těla sedmkrát - Lysippos změnil kánon - hlava se má vejít do těla osmkrát

Kanopa

- džbán s víkem ve tvaru hlavy některého z bohů - dávaly se do ní vnitřnosti mumifikovaných osob

Kariatidy

sochy žen místo sloupů

karusel, Carousel

- technické zařízení kamery či promítačky sloužící jako otočný držák objektivů či diapozitivů. - ponk využívaný při řučním tisknutí na textil např. sítotisk další význam: • jezdecká přehlídka • šermířský turnaj • stroj. svi..

Kasein, casein

Pojidlo na bázi mléčných proteinů, bývá mícháno s pigmentu tak, abychom dosáhli požadovaného odstínu barvy

Katakomby

- podzemní chodby - sházeli se v nich například křesťané, jelikož byli pronásledováni

Keramický smalt, ceramic enamel

Malba či tištění obrazů na kovovou desku, která se následně i několikrát vypálí, výsledné dílo pak splyne s kovem.Jako podklad se často používají měděné, hliníkové či ocelové desky, smalt pak bývá v práškové formě a jako pojící medium se využívá například akry..

Kerning

Kerning – Úprava vzdálenosti dvou znaků (kerningového páru) v počítačovém písmu užívaná k přiblížení dvou konkrétních znaků (např. To, VA, LT, Y. apod. = negativní kerning) nebo k jejich odsazení (pozitivní kerning). Pokročilejší class based kerning defi..

Kinetické umění, kinetic art

Umělecké dílo, které se hýbe skutečně, nebo iluzorně (optická iluze pohybu).

Klasicismus

Klasicismus zahrnuje v hudební oblasti období celého 18. století, jeho největší rozvoj zaznamenala však až jeho druhá polovina. Vyznačuje se snahou o dokonalou formu, ucelenost a přehlednost ve všech atributech díla, především v oblasti melodie a harmonie. V d..

Klíh, glue

Slabý roztok lepidla, používaný při technice gesso a malbě temperami, ke ztužení papíru a na plátna, kde zajišťuje nepropustnost podmalby nebo olejových barev

Klovatina, acacia gum

Látka získávána přímo ze stromů.Používá se jako pojidlo pro pastel a akvarelové barvy.

Kobaltová modř, cobalt blue

též Vídenská modř Je to syntetické blankytné barvivo, neboli hlinitan kobaltový.Známá již od 13 století, největší použití v malbě na keramiku, ale též v olejomalbě.Kobalt smícháním se zinkem a křídou pak tvoří nazelenalý odstín, známý jako královská modř.

Koláž

Výtvarná technika orientálního stylu užívaná úmělci 20.století. Např. Malíři kubismu a surrealismu. Jde o způsob vytváření obrazů nalepováním barevných, potištěných papírů, tapety, odstřižků látky, výstřižků z časopisů, novin apod. Nalepované části j..

Kolorovaná kresba, flourish painting

Monochromatická kresba tužkou, na kterou se následně aplikuje transparentní akvarelová či akrylová barva. Stíny na výsledném díle ztmavnou, celek získá dobový nádech, a kresba se začne podobat staré fotografii. Kolorovaná kresba je také nazývána kresba tuší, ..

Kombinovaná metoda malby, combined paint method

Aplikace olejové lazury na dokončenou temperovou podmalbu

Kombinované techniky, combined techniques

V kresbě a malbě se tento termín týká použití různých médií na jednom obraze. Např. inkoust, vodové barvy a pastel. Dále i kombinace podkladů: např. lepenka a novinový papír

Konceptuální umění, Conceptual art

Umělecký směr upřednostňující myšlenku/ záměr autora oproti konkrétnímu materiálnímu provedenímu. Snaha o dematerializaci umění. Jedna myšlenka může mít víc realizací.

Kontrapost

Zakladatelem Polykleitos, 1. klasické období řeckého sochařství. Poloha člověka (akt) kdy váha je přenesená jen na jednu nohu druhá je odlehčená uvádí do odpovídajícího stavu ramena a paže, hlava je pokrčená. Postoj harmonicky vyvažující pohyb postavy v klidu...

Kopal, dithced

Tuhá, aromatická pryskyřice, používaná k tvorbě laků a malířských médií

Koré

(typ soch v Řecku v archaickém obd.) - dívka oblečená v dlouhý šat (chytón a přes něj peplos) - nikdy nebyly zobrazovány nahé - má archaický úsměv nebo přísný pohled

Krakelovací lak

Speciální lak pužívaný v ubrouskové technice.Po aplikaci vytvoří praskliny kterými je vidět podkladová barva použitá na předchozí vrstvě.

Královská žluť, sulphid arsenous

též Sirník arzenitý Je to minerální barvivo, známé již od starověku.Pomalu schne, málo kryje a obtížně se mísí s jinými barvami.Dnes se nahrazuje kadmiovými barvami, které mají lepší vlastnosti při zachování podobného tónu.

Krčení papíru, paper folding

Krabatění nebo vrásnění papírových materiálů zaviněné nanášením řídkých barev na tenký a nedostatečně napnutý povrch

Kresba

Kresba je výtvarný postup, při němž se na rozdíl od malby na podklad nanášejí jednotlivé, předem nesmíchané barvy. V případě vícebarevné kresby tak výsledný barevný dojem vzniká až vzájemnou blízkostí čar či překrýváním různobarevných vrstev. Podkladovým mater..

Krita

Projekt Krita se snaží o to, vyvinout plnohodnotnou náhradu Adobe Photoshopu pro GNU/Linux. Zatím je v počíteční fázi výoje, nicméně použitelný. Narozdíl od "konkurenčního" GIMPu podporuje profesionální prvky, jako jsou CMYK nebo L*a*b barvy, 16bit barevnou hl..

Kromlech

- megalitický útvar tvořený dolmeny a menhiry - půdorys kromlechu je kruh, uprostřed je z menhirů utvořen tvar podkovy, ve kterém byl oltář - sloužily jako svatyně kultu slunce a zřejmě i jako kalendář - nejznámějším je Stonehenge v Anglii

Krycí barva, hiding paint

Neprůhledná barva, podobná kvaši, má takovou krycí schopnost, že překryje podmalbu. Často také závisí na hustotě pigmentu

Kubismus

Kubismus byl avantgardní umělecké hnutí, které pojímá výtvarné umění revolučním způsobem. Princip kubismu spočívá v jeho prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně. Zároveň znamenal i obrovskou změnu v přístupu ..

Kubismus, Kubisme

byl avantgardní umělecké hnutí, které pojímá výtvarné umění revolučním způsobem. Princip kubismu spočívá v jeho prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně. Zároveň znamenal i obrovskou změnu v přístupu ke skuteč..

Kuros

(typ soch v Řecku v archaickém obd.) -nahý mladík s jednou nakročenou nohou, s rukama podél těla zaťatýma v pěst, s dlouhými vlasy a archaickým úsměvem -především z mramoru či bronzu -symbolizoval olympijské vítěze, hrdiny či osoby vyvolené bohem

Kvaš, Gouache

Malba na papíře vodovými barvami smíšenými s krycí bělobou

Kvaš, Gouache

(z italského guazzo, „vodomalba“) je malba na papíře vodovými barvami smíšenými s krycí bělobou a pryskyřičnou, silně lepivou koloidní látkou (často arabská guma). V porovnání s vodovými barvami je kvaš hustší a barvy jsou sytější.

Květ, Blow

Matný, neprůsvitný, bělavý efekt, způsobený lakováním vlhkého podkladu

Kýč, kitsch

Jako kýč (nejspíše z německého Kitsch) jsou v umění označována díla, která jsou příliš okázalá, rušivá, triviální nebo „laciná“. Jedná se také o laciné napodobeniny a nekvalitní ztvárnění určitých tématů. Komerční záměry často zneužívají popularity..

L

Land art, Land art

Umělecký směr, jehož díla bývají obvykle v krajině a jsou z přírodních materiálů.

Latex, Latex

Bílá tekutina ze stromů kaučukovníků.Na vzduchu rychle zasychá, používá se na výrobu přírodní pryže, těsnění, barev atd. Vyrábí se i ve formě syntetické.

Lavírování

Doplnění kresby jejím rozmýváním k vytvoření lazurních odstínů jemně doplňujících perokresbu nebo ve svých výraznějších a propracovanějších podobách již hraničící s malířstvím.

Lazura, glazing

V umění je to průsvitná nebo částečně průsvitná barva, pod níž leží další, jiné barvy. Někdy má za cíl barvu zintenzívnit, jindy lomit její odstín

Lept, etching

Jedna z forem tisku z hloubky.První díla jsou z 16 století z dílny A. Dürera či od A.Altdorfera.Lept je technika, při níž se na kovovou desku nanese kryt, který je odolný leptací kyselině, následně se do této vrstvy jehlou vkresluje námět. Deska se ponoří do k..

Leptací kyselina, etchs

Používá se u tisku z hloubky, pří leptání kresby na měděné desce.Nejčastější jsou tyto lepty: dusičná kyselina, chlorid železitý a duch mordant.

Linoryt - Linořez

Snad nejjednodušší grafická technika, při které se pomocí různých rydel (linoryt) či nožů (linořez) odstraňuje přebytečné místo z PVC matrice. Místa, která zůstanou nevyrytá, se následně naválečkují tiskařskou barvou a za pomoci lisu natisknou - nejčastěji na ..

linoxin

ztuhlá vrstva oleje

list papíru, sheet of paper, list

- list vzniká přeložení archu (formátu A0 841x1189 mm )

Litografie, Kamenotisk

Grafická technika tisku z plochy založená na principu odpuzování vody a mastnoty. Jde o výtisk zaleptané kresby do kamene jehož vynálezcem je Alois Senefelder.

Logo

Logo je obrazová část značky / obrazová značka. Např. Apple má jablko, Nike fajfku, Playboy králičí hlavu apod. Může fungovat i samostatně (a u známých značek je jasně identifikovatelné ), ale většinou bývá doplněno textovou částí (logotypem) a vzniká kombinov..

Logotyp, Logotype

Logotyp je textová část značky / textová značka. Je tedy tvořena výhradně textem. Mezi nejznámější rozhodně patří např. Google, Coca-Cola, Microsoft apod.

M

magistral, artery

Závěrečný lak pro olejomalbu vytvoří na jejím povrchu tenkou pružnou ochrannou vrstvu. Nanášíme měkkými stětci s dlouhým vlasem, abychom neporušili hotovou malbu, případně stříkáním.

Makaronské kresby

- vznikly asi 40 000 až 30 000 př. n. l. - nejstarší malířské projevy - jedná se o otisky rukou do měkké stěny jeskyně s barevně vyznačeným pozadím

Malba, painting

Malba je druh malování. Malba je přesné nanesení barvy na plátno, bez předkreslení. V tom případě je i těžší, ale u umělců se kupodivu objevuje často. Jak už jde z názvu, který je odvozen od slova malovat, slovo nepochází z Čech, ale jeho pravý původ není z..

maskovací kapalina, camouflage liquid

U akvarelu maskovací kapalinu (např. arabskou gumu) štětcem pokládáme na místa, do kterých se nemá vpít akvarelová barva. Po zaschnutí malby maskovací kapalinu odstraníme.

Matte painting

Malba pozadí pro scény ve filmech a počítačových hrách v hyperrealistické kvalitě. Obvykle se kombinuje s 3D grafikou, fotomanipulacemi apod.

Meandr

ornamentální prvek, zhranatělá voluta

měditisk, copperplate printing

Tisk z hloubky z měděné destičky, do které je lineární technikou či tónovou technikou akvatinty zpracován příslušný motiv obvykle podle akvarelové skicy. Barevný tisk může být proveden z jedné desky, kdy do jednotlivých partií vyleptané desky vtíráme tampónem ..

Médium, medium

Tento termín má dva odlišné významy: 1. kapalina, ve které se rozpouštějí pigmenty, např: lněná semena pro olejomalbu, akrylová pryskyřice pro akrylovou malbu atd. 2. Médium je i výraz pro materiál, který si umělec vybral pro svou práci – barva, inko..

Menhir

- jeden vztyčený kámen - jeho funkce není dodnes obajsněna - např. áleje v Carnaku (Francie)

mezilak, midst-varnish

Silně zředěný roztok pryskyřice v terpentýnu, sloužící k navlhčení již proschlých vrstev podmalby v olejomalbě, bránící vpití nové vrstvy do již zaschlého savého podkladu.

Mezinárodní umění, international art

Též internacionální umění či internacionalismus je umělecký směr, který čerpá z různých kultur vlivem globalizace.

Mezzotinta, Mezzotinta, C7

Je grafická technika,přiřazená do tisku z hloubky.Jedna z nejpůsobyvějších technik,která využívá spojení nejrůznějších odstínů jedné barvy.

Minimalismus

Hudební minimalismus (též „minimální hudba“) je relativně moderní skladebná technika, velmi oblíbená skladateli v 60. - 70. letech 20. století. Inspirovalo jí v 50.letech původně výtvarné umění, především americké malířství (tzv. minimal art). Tent..

Minimalismus

Minimalismus - umělecký směr, který se v 50. letech 20. století objevil v sochařství a malířství a postupně se rozšířil i do dalších oblastí, především hudby ale i architektury, designu, filmu, literatury či filosofie. Vznik tohoto směru se bývá vysvětlován ja..

modelovací pasta, modelling paste

Modelovací pasty patří mezi přípravky pro malbu akrylem, jsou míchatelné se všemi akrylovými barvami a slouží k vytvoření vysoké reliefní malby. Obsahují plnidla, která po zaschnutí vytvoří tvrdou (tvrdší, než lze vytvořit gelem) plastickou vrstvu.

mokrý akvarel, wet aquarelle

Technika nanášení akvarelové barvy do mokrého podkladu, tedy do ještě nezaschlé předchozí barvy nebo na navlhčený papír.

Monogram, monogram

- toto slovo pochazí z řecka monos-jeden a gramma-písmeno - je to zkratka vlastního jména, často s grafickou upravou - jsou ze dvou nebo i vice písmen, označují tvůrce uměleckého díla, majitele předmětu, výrobce ... -dnes tvoří část loga firmy nebo institu..

Mozaika, opus musivum

je plošná výzdoba, ornamentální nebo figurální, sestavená z drobných kostek, hranolků nebo kolíčků, kamenných nebo skleněných.Upevňovaných do měkké omítky nebo tmelu.

MP3

MP3 (MPEG-1 Layer 3) je formát ztrátové komprese zvukových souborů, založený na kompresním algoritmu MPEG (Motion Picture Experts Group). Při zachování vysoké kvality umožňuje zmenšit velikost hudebních souborů v CD kvalitě přibližně na desetinu, u mluveného s..

Muezin

- svolává ze své věže muslimy k modlitbě

mural, mural

Velkoplošná malba na stěně budovy. Obvykle vzniká legálně (na rozdíl od grafitti nebo street artu) na objednávku majitelem budovy, ale výjimkou nejsou ani umělci, kteří si pomalovali vlastní dům. Oproti grafitti převažují štětce a válečky nad spreji.

N

Nabisti

Skupina studentů umění, kteří v letech 1888 až 1889 vytvořili tajné bratrstvo. Název Nabi převzali z hebrejského slova znamenajícího prorok a rozvinuli několik Gauguinových myšlenek. Skupina byla součastí symbolistického hnutí.

nalezený objekt, found object, objet trouvé

Předmět, který obvykle nevznikl jako umělecké dílo, ale umělec ho povýšil na umění. Obvykle, ale ne nutně, pomocí drobné úpravy.

Nástěnná malba, wall painting

Označuje jakoukoli malbu vytvořenou přímo na zdi. (viz Freska a Secco-fresco)

Naturalismus

Naturalismus jakožto odnož realismu je literární směr, opírající se o vědecké fakta, aplikoval teorie dědičnosti (= člověk má geny po svých rodičích a je ovlivněn svými pudy, instinkty, prostředím, kde vyrůstá). Původcem naturalismu se stal francouzský spisova..

Nazaréni

Skupina německých umělcu na začátku 19. století, vyznávající medievalistické ideály. Pracovali v Itálii, většinou v Římě a založili uměleckú komunitu. Úzkostlivo napodobňovali nadpřirozeně čistý styl, jakým maloval Raffael a jeho součastníci.

Nestálé barvy, unstable colours

Pigmenty nebo barvy, které blednou, pokud jsou vystaveny světlu. (viz Světelná stálost)

Neunif. racionálne B-splajnové krivky, non-uniform rational b-splines, Nurbs

Racionálne B-splajnové krivky (často nazývané aj NURBS - Nonuniform rational B-Splines) sa stali v oblasti CAGD štandardom pri opise kriviek a plôch (ich podporu nájdeme napr. aj v programoch ako 3D Studio Max, Lightwave 3D, Maya či trueSpace).

neuroestetika, neuroesthetics

Zkoumání estetických prožitků pomocí neurovědy.

Nokturno

Nokturno je charakteristická skladba (název vychází z latiny - nocturnalis = noční), vystihující náladu večera a noci. Tato forma byla velmi oblíbená především v období hudebního romantismu. Ze skladatelů ji nejvíce proslavil Frederyk Chopin.

Novoklasicizmus

Novoklasicizmus (neoklasicismus) je umělecký směr z období romantismu (hlavně ze závěru tohoto období), který klade důraz na intelekt, na přísně vyváženou formu a na svébytný tvar uměleckého díla. Podporoval jej přední kritik F. X. Šalda, který v té době směřo..

O

Obrazový stabilizátor, Image Stabilizer, I.S.

Zařízení umístěné v objektivu (např. Canon EF-S 17-85mm IS) sloužící ke stabilizaci čoček a tudíž eliminující otřesy a chvění. Určitým způsobem zvyšuje světelnost objektivu a v některých případech umožňuje prodloužit expozici až o tři kroky. :-)

Odstín

- Odstín je jedna z tzv. "Vztahů mezi barvami"; - Odstín barev vzniká tak, že do barev pestrých přidáváme barvy nepestré. - Barvy nepestré: bílá, šedá a černá; - Barvy pestré jsou všechny ostatní;

Oi!

Oi! je označení pro hudební styl, který je vyznáván příslušníky „pracující třídy“ tzv. skinheads. Jedná se o agresivní hudbu, která vychází z punku až punk rocku. Za zemi původu se obvykle považuje Velká Británie, kde se hudební styl objevuje v poz..

Olejomalba

Malba v historii odvozená od malby temperou nahražením olejovo-vodní emulze lněným olejem při současném použití nevodních médií a ředidel pro dosažení především lazurních efektů, které tempera neumožňuje, dále pak plynulejších přechodů mezi barvami a pro malbu..

Olejomalba, Oil painting

Je technika malby, při níž je barevný pigment pojen pomocí oleje.

Olejová barva, Oil paint - color, olej

- je druh pomalu schnoucí barvy, který se skládá z částic pigmentu v zasychajícím oleji, nejčastěji lněném. ředí se například terpentýnem nebo lakovým benzinem. Pro zvýšení lesku zaschlého filmu barvy lze přidat lak.

Op-art, optical art

Op-art (zkráceně z angl. optical art optické umění) je směr výtvarného umění, jenž se začal rozvíjet koncem 50. a počátkem 60. let 20. století. Autoři op-artových děl využívají poznatky z geometrie, fyziognomie a optiky. Snaží se pomocí většinou černobílých..

Optické pero, Optic pen

Používa sa ako grafické vstupné zariadenie v spojení s grafickým displejom. Umožňuje interaktívne zasahovať do obrazu. Tvar je ceruzkovitý. Pero je káblom pripojené k počítaču a navyše je spravidla vybavené ešte potvrdzovacím tlačidlom. Vnútri pera je um..

Optický střed

obecně: bod -lépe řečeno část- plochy věnované dílů, do které je vhodné umístit hlavní motiv, nejdůležitější část díla; typografie: část sazební plochy, ve které nejlépe vynikne důležité sdělení (nemusí být pouze v horní polovině sazebního obrazce - dle uvážen..

Orfismus

Orfismus nebo také orfický kubismus je výraz, který byl v umění poprvé užit v roce 1912 francouzským básníkem Guillaumem Apollinairem. Označil tak malby Roberta Delaunaye, které připodobnil k bájnému antickému hrdnovi Orfeovi, básníku, pěvci a hudebníkovi, ted..

Osvícenství

Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení. Osvícenství, odpoutané od barokní religiozity a inspirováné antikou, logikou a humanismem, vytvořilo vlastní duchovní, etick..

P

Paleta, palette

Každému umělci vyhovuje jiný podklad pro míchání barev, druh palety však závisí i na druhu míchaných barev

papír, paper

vzniká zhutněním vlákna, nejčastěji přírodních z celuózy, která se bere z buničiny stromů. dále se využívá k výrobě i sběrový papír a může být i použito konopí nebo bavlna

Pastel

Tyčinka jemně mletého pigmentu v pojidle. Používá se nyní obvykle jako suchý, málo pojený, prašný, dobře roztíratelný rukou nebo těrkou, který špatně drží na podložce a je nutno jej pečlivě fixovat, nebo olejový, více pojený, lépe držící na porézní podložc..

pastelová malba, pastel painting

Technika na pomezí kresby a malby, jejíž název se snaží vyjádřit techniku souvislejšího pokládání plochy podložky otěrem málo pojeného pigmentu pastelu, roztíraného následně prsty nebo papírovou či koženou těrkou. Práci je zpravidla třeba po ukončení fixovat f..

pastelový fixativ

Řídký roztok pojidla pro dodatečné zpevnění kresby na podložce (papíru, kartonu apod.). Dříve používané fixativy často žloutly (např. se jako fixativ používalo mléko stříkané na kresbu nebo se jím polévala zadní strana papíru), nynější fixativy se snaží ovlivn..

Pazigrafie, Pasigraphy

Jedná se o mezinárodně uznávané znakové písmo, jemuž může porozumět příslušník téměř kteréhokoliv jazyka. Jedná se například o arabské číslice či noty. Pojmenování pochází z řeckého pasi - všem.

Pendant

Jedna ze dvou maleb, které sa mají vnímat společně.

Pentatonika, Gapped scale

Pentatonika je tónová řada sestávající z pěti tónů, většinou neobsahující půltóny.

Pentimenti, změna názoru

(italsky změna názoru) V olejomalbě je pentimenti výraz pro obraz, na kterém můžeme vidět skrz dokončenou malbu předcházející formy. Termín také vyjadřuje nezdařené pokusy při vytvoření jisté linie nebo obrysu v malbě nebo kresbě

Performance

Nejvýraznější prostředek současného akčního umění,navazující na happeningy,události a jiné aktivity. -ve skutečném čase a přirozeném prostředí -v současném vztahu akce-prostředí kladoucí důraz na nová média(video,počítače,komunikační technologie atd.)

Pigmenty, pigments

Barvicí činidla používaná ve všech médiích ke kreslení či k malbě. Bývaly tradičně vyráběny z přírodních zdrojů, ale nyní obsahují chemické substance. Toto slovo se používá i k popsání práškových forem činidel

Písmo, character

Písmo se používá na vizuální zápis jazyka se symboly. Nejstarší typy písma jsou piktogramy nebo ideogramy. Většina písem může být rozdělena do 3 kategorií: logografické, sylabické (slabičné) a alfabetické (abecední). Obecné slovo pro symboly v písmu je grafém ..

Plagiát

Plagiát je napodobenina uměleckého, literárního nebo vědeckého díla, u níž je jako původce díla (autor) - uveden napodobitel, tzv. plagiátor. Při tvorbě plagiátu je zcela nebo z části použito dílo jiného autora. Tento původní autor je úmyslně nebo neúmyslně..

plátno, canvas

- je jako malířský podklad znám již od 15 století, ale jeho rozšíření bylo v 16 století v Itálii a od 17. stol. v ostatních evropských zemích. - používá se na malbu olejem, akrylem, temperou - malířské plátno je tvořeno rámem na kterým je napnuto plátno ..

Plavená křída, floated whiting

Mletá a s vodou smíchaná křída, která se používá pro techniku gesso a k bílení

Plnidlo, filler

V malbě je to interní barvivo přidávané do barev, aby tak zvýraznilo jejich vzhled a obsah. Také to může být hmota používaná k vyplnění pórů nebo děr v podkladu

Počítačové umění, Computer art

Umění, které je (spolu)utvářené počítačem.

Podklad, basis

Speciálně připravený materiál pro malbu. Nejčastěji plátno, deska, papír atd

Pointilismus

Pointilismus je styl malby, ve kterém malé vzdálené body základních barev vytvářejí dojem mnoha různých barev. Technika je založena na schopnostech vnímání oka a mysli, které míchají jednotlivé body do celé škály barev a blíží se divisionismu, ještě techničtěj..

pointillé, tečkovaný

Tečkovaná technika kresby nebo malby bez lineárních tahů.

Polygon, polygon

Polygon, česky mnohoúhelník. Jedná se o dvourozměrný obrazec, který je u 3D grafiky součástí celku. V tomto konkrétním případě se plochy objektů skládají s polygonů, trojúhelníků.

Pop art

Pop art (zkratka z angl. popular art populární masové umění) je umělecký směr vzniklý v polovině 50. let a dominantní v 60. letech 20. století. Pop art byl ovlivněn populání hudbou, komerčním uměním. Charakteristické je pro něj přejímání motivů i techniky z př..

Postmoderna

Postmoderna, postmodernismus je evropský myšlenkový směr konce 20. století. Tento termín však označuje i filosofický směr konce 20. a počátku 21. století, který je spojen především s Francií. Tento pojem vznikl na základě knihy Jean-François Lyotarda - O..

Posvátná geometrie, sacred geometry

Víra některých renesančních umělců, že ve vesmíru je vše řízeno posvátnými matematickými principy. Viz také „zlatý řez“

primární barvy, primary colours

Základní barvy světelného spektra. Světelné primární barvy jsou červená, zelená a tmavomodrá, pigmentové primární barvy jsou azurová, purpurová a žlutá.

Procesní umění, Process art

Umění, jehož hlavním záměrem není výsledné dílo, ale způsob vzniku.

Prolínání barvy, colour inosculation

V umění je to efekt, který vzniká prolínáním tmavých a světlých barev do povrchu. Často spojováno kvaší

Prostor, area

V umění toto slovo popisuje efekt, který vzniká na základě použití perspektivy a různých barev. Může tak vzniknout dojem prostoru

Průsvitnost, transparency

Vztah mezi vrstvami, kdy spodní vrstva prosvítá přes horní. Také stav pronikání světla

Přenos kresby, painting transfer

Metoda, při níž můžeme s velikou přesností přenést malbu či kresbu na větší nebo menší formát. Na originální verzi se přiloží čtverečkovaný papír, poté je každé políčko přeneseno na podklad a přitom je zmenšeno nebo zvětšeno

přírodní uhel, natural fusain

Nejměkčí, křehký kresebný materiál výborných vlastností vzniklý pálením lipových větviček průměru cca 4 a 10 mm nebo i řezaného hranatého dřeva. Kresbu uhlem, která nedrží dobře na podložce, je třeba fixovat fixativem cca ve třech vrstvách.

Psychoanalýza, deep psychology

je teorie o lidské osobnosti která za základ lidského smýšlení a motivace lidského chování považuje podvědomé procesy skrytě probíhající v tzv. nevědomí.

PVA, PVA

Uměle vyráběný polyvinylový acetát, náhražka pryskyřice, používané jako médium a v závěrečném laku

R

Rastrová grafika, Bitmap, Rastr

celý obrázek se skládá z jednotlivých bodů (tzv.pixelů), body jsou uspořádány do mřížky, kde každý bod má určenu svou přesnou polohu a barvu (např. RGB). Rastr používá např. televize nebo digitální fotoaparát.

Realismus

Realismus je umělecký směr, který střídá romantismus - zastoupil ho v 2. pol. 19. století. Byl odpovědí na tehdejší umění, které popisovalo život hlavně bohatých a spokojených lidí, nebo fiktivních či historických osob. Je založen na komplexním, pravdivém a vě..

Red-Green-Blue, red-green-blue, RGB

Barevný prostor složený z barev red – green – blue (červená – zelená – modrá), tedy základních barev spektra. Jsou to základní barvy, s nimiž pracuje obrazový snímač dig. fotoaparátu a jejichž skládáním vzniká plná škála barev.

Redesign

Nejčastěji se pojem používá v souvisloti se značkou a webovou prezentací subjektu. Jedná se o modernizace, zlepšení, vyčištění přebytečných prvků, zlepšení originality, zapamatovatelnosti apod. Někdy je nutný i v situaci, kdy subjekt/firma změní název, přidá s..

Renesance

Období renesance v evropské hudbě se obvykle klade mezi roky 1430 a 1600. Jedná se samozřejmě pouze o orientační rozdělení. Jako v kultuře obecně, je renesance v hudbě charakteristická obnoveným zájmem o antickou kulturu a ideály a uplatněním těchto myšlenek n..

Rhyton

- starověká nádoba v podobě zvířecího rohu - sloužily k náboženským účelům - Kréťané díky nim vzdávali poctu bohům

Rokoko

Rokoko je umělecký sloh, který představoval další vývoj baroka v letech 1735 až 1770/1790. Je sporné, zda se skutečně jedná o samostatný umělecký sloh. Proto mnoho kunsthistoriků označujeme toto období jako pozdní baroko. Sloh je pojmenován podle příznačnéh..

Románský sloh

Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku ve 11.- 13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v zemích západní, jižní a střední Evropy. Na východě Evropy se v té době prosadil byzantský styl. Název toho uměleckého slohu je odvozen od..

Romantismus

Romantismus je široké kulturní hnutí 19. století, které vzniklo jako umělecký protiklad klasicismu. Hudební romantismus je patrně jeho nejvýznačnějším představitelem - romantičtí filozofové a estetikové považovali hudbu pro její abstraktnost, nekonkrétnost v p..

Romantismus

Romantismus je umělecký a filozofický směr a životní postoj euroamerické kultury konce 18. století a začátku 19. století. Základními kameny romantismu jsou cit, individualita (a individuální prožitek) a duše (zejména psychicky trýzněná duše). Romantismus vznik..

Rotace, rotation

Rotace (též rotační nebo otáčivý pohyb) je takový pohyb tuhého tělesa, při kterém se všechny body tělesa otáčejí kolem jedné společné osy se stejnou úhlovou rychlostí. Otáčivý pohyb může vykonávat i těleso, které není tuhé, pak mluvíme například o diferenciáln..

Rovnováha, balance

V uměleckém díle má být rozdělení objektů a barev v celkové rovnováze

Rozpouštědla, dissolvent

Tekutiny podobné jako terpentýn, používají se k ředění olejových barev. Rozpouštědlo pro vodové barvy je voda

Rubinismus, Rubinism

Významné umělecké hnutí ve Francii v 18. století, jehož vůdčí osobností byl Antoine Watteau.

Ruralismus

Ruralismus (z latinského ruralis – venkovský) je literární směr, který se prosadil v české literatuře v první polovině 20. století. Jeho ústředném bodem byla vesnická tematika, vztah lidí k půdě, vývoj vztahu venkova a města. Objevuje se i téma tvrdé kap..

S

Satirové

- nižší řecké božstvo - nezbední bohové luk a hor - napůl muži a napůl kozy

Scalable Vector Graphics, SVG

Textový formát vektorové grafiky založený na XML. Standard konsorcia w3.

Science Fiction, Sci-Fi, SF

Vědeckofantastický žánr nebo též sci-fi a SF (zkratky anglického science fiction) je umělecký žánr, vymezený výskytem spekulativních technologií a přírodních jevů v díle. Děj sci-fi je často zasazen do vesmíru, budoucnosti či alternativní historie. Sci-fi j..

Secco – fresco, dry fresco

(Secco – italsky „suchý“) Technika, při níž se maluje na zaschlou omítku zdi, která byla před nanesením barvy navlhčena

Secese

Secese je posledním z univerzálních mezinárodních výtvarných slohů, jemuž se podařilo vtisknout svůj umělecký řád všem projevům a věcem moderního života. Vytvořila módu a životní styl na konci 19. a začátku 20. století, ať již vystupovala pod různými jmény v r..

sépie, cuttle

Kresebný materiál (přírodní nebo umělý) temně hnědého odstínu, podobný rudce, původně vzniklý z obranného barviva mořské sépie.

Sfumato, ztmavnutí

(italsky „ztmavnutí“) Postupné, často nepostřehnutelné přechody mezi barvami ze světla do stínu

Sgrafiti

suchá technika vyškrabávaná do 2 vrstev barevné omítky, používá se např.: na džbány, vázy. Je známá od starého Antického Řecka

Sgrafito, seškrábaný

(italsky „seškrábaný“) Technika využívající seškrabávání vrstvy barev pomocí ostrých nástrojů tak, aby byla vidět barva spodní

Shit-painting, Shit-painting

Malba, spíš stříkání barvy z konečníku.

Sigmund Freud, freud

Česko-rakouský lékař a psychiatr. Proslul především jako autor teorie psychoanalýzy. Která zapřičínila vznik dadaismu a poté surrealismu

Signatura

Autorizace umělcova otisku. Tisk označujeme obyčejnou tužkou. Do pravého spodního rohu, těsně pod kresbu, dáváme podpis a datum vzniku, do levého rohu píšeme zlomek, jenž má v čitateli pořadové číslo výtisku a ve jmenovateli celkovou výši nákladu. Někdy sem př..

Sikativ

Přípravek urychlující zasychání olejové barvy, který se v malém množství přidává do hotové barvy, nebo, připravujeme-li barvu z pigmentu, použijeme sikativ v poměru k lněnému oleji jen asi 5ml sikativu na 1 kg oleje (příklad pro přípravek Umton sikativ kobalto..

Sinopie

Červenohnědá křída, používaná k předběžnému značení obrysů fresek. Označení i pro předběžnou kresbu k fresce, tzv. kartónu

Skica, draught

Náčrtek kompozice kresby, není nutno, aby byla vypracována se stejnou přesností jako malba samotná. Skicy se často používají jako možnost zlepšování umělcovy techniky a pozorovacích schopností

Socialistický realismus, socialist realism

Pojem pochází z let 1932-1934 z býv. SSSR (V.V.Ždanov, Maxim Gorkij), kde se stal nikoliv jen uměleckým směrem, ale přímo politickou ideologií a také výchozím bodem politicko-umělecké kritiky namířené proti umělcům. Ukládal všem umělcům tvořit výhradně díla re..

Socha, statue

Socha, jiným slovem též plastika - je samostatné třírozměrné umělecké dílo vytvořené sochařem. Socha svým tvarem či proporcemi obvykle vychází z lidské postavy, není to však pravidlem. V moderním sochařství se již od dob začátku abstrakce začaly objevovat so..

sololit, Fiber board

- lisovaná dřevovláknitá deska

Street art

Street art je jakékoliv umění vytvářené na veřejných místech („Street“ = ulice). Motivy a objekty Street artu jsou tak rozmanité, jako jejich autoři. Vzhledem k tomu, že tradiční graffiti umělci používají nespoutané spreje k tvorbě svých děl, St..

Strip masky

STRIP masky se používají jako příslušenství pro RECTABOX,SQUAREBOX nebo STRIPBOX (dofusory) pro změnu tvaru softboxu.

Středověk

Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem starověku a antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance. Středověk je obvykle ohraničen pádem Západořímské říše v roce 476 a objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem ..

Stříbrná tužka, silver crayon

Technika kresby, která bývá zcela nahrazována kreslením obyčejnou tužkou. Kus kovu, obvykle stříbrný drát, byl často používán ke kresbě na podklad upravený čínskou bělobou, někdy smíchanou s nějakým barvivem. Při této technice byla velmi malá pravděpodobnost, ..

Stuckismus

Stuckismus je umělecký směr, který vznikl v Británii v roce 1999. Jeho zakladateli jsou Charles Thomson a Billy Childisch.

Studie, pursuit

Detailní kresba nebo malba zachycující jeden či více komponentů určitého obrazu, který má být později namalován

Stúpa, thúpa

- svatyně, která znázorňovala vesmír, měla kupolovitý tvar na čvercové základně, okolo byla zeď, která symbolizovala hory ohraničující pozemský svět a kolem chrámu byly 4 nádrže, ty znázorňovaly 4 světové oceány - sloužila jako schránka na ostatky mrtvých - ..

Suchá jehla

Další grafická technika - tisk z hloubky. Pomocí různých jehel se vyrývá obraz do kovové destičky (nejčastěji měděná či zinková). Každý takto vzniklý tah jehlou vytvoří tzv grátek - kov se uchytí po obou stranách tahu a zde se následně uchytí barva při nanášen..

SUPREMATISMUS

umělecký směr geometrické abstrakce, založený roku 1913 ruským malířem K. Malevičem. Suprematismem rozuměl "nadvládu čisté senzibility" – objektivní přírodní jevy neměly pro něho význam. V roce 1913 nakreslil černý čtverec na bílém pozadí jako první doje..

Surové plátno, rough canvas

Plátno, které dosud nebylo našepsováno, naklíženo nebo jinak připraveno pro malbu

Surrealismus

Surrealismus je evropský umělecký směr, který usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí. Slova „umělecký směr“ nejsou plně vystihující, neboť surrealismus znamená nejen umělecký směr, ale i životní styl. První impulsy surrealismus dostal od..

Surrealismus, Surrealisme

je evropský umělecký směr, který usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí. Slova „umělecký směr“ nejsou plně vystihující, neboť surrealismus znamená nejen umělecký směr, ale i životní styl.

Světelná stálost, photostability

Termín užívaný k popsání pigmentů, které jsou odolné vůči vyblednutí, když jsou vystaveny dennímu světlu. (viz Nestálé barvy)

Symbolismus

Symbolismus je umělecké hnutí, které vzniklo ve Francii kolem roku 1880, největší rozmach byl na přelomu 19. a 20. století. Symbolismus byl reakcí na popisnost naturalismu a parnasismu (v Čechách Lumírovci). Toto hnutí částečně navazuje na romantismus. Jejich ..

Sytost, Saturation

(hustota) - Sytost je jedna z tzv. "Vztahů mezi barvami" - Čím je barva sytější, tím je tmavší -> obsahuje málo ředidla. - U sytých barev je ředidlem např. voda(akvarel), olej(olejky). - Řídké barvy jsou světlé s velkým množstvím ředidla

Š

Šablona, Stencil

Šablona je vyrobena z tenkého materiálu (plast, papír, plech) do kterého je vyřezaný motiv (obrázek nebo písmo). Vyřezanými otvory je nanášena barva na podklad pomocí spreje, tampónu nebo štětce. Šablony se používají při dekorativních výzdobách nebo ve streeta..

Šeps

Šeps je podkladový nátěr plátna pod malbu. Druhy šepsů: - klihokřídový, - emulzní, - olejový, - alkydový, - akrylový

Šerosvit

Šerosvit (italsky chiaroscuro) je výtvarná metoda použití kontrastů mezi světlem a tmou. Hlavní metodou šerosvitu je tedy modelování světlem. Třetí rozměr je pak evokován světly a stíny. Šerosvit se jako malířská metoda vyvinul v 15. století v Itálii a ve F..

Špachtlová technika

Druh malby při němž je barva pokládána malířskou špachtlí v silné reliéfní vrstvě bez plynulých přechodů mezi barvami. Pro zvýšení reliéfního účinku lze kromě pigmentu přidávat další plnidla (praný písek, mramorovou nebo keramickou moučku).

Štoček

Nebo-li matrice je podstatou každého tisku. Jde o samotnou desku, s kterou pracujeme ( měď, zinek, dřevo, lino, kámen a jiné).

T

Tablet

Tablet je vstupní zařízení (tzv. periferie), umožňující velmi jemnou a pohodlnou kresbu na počítači, velmi podobnou klasické kresbě tužkou nebo třeba perem. Základem je vlastní tablet s různě velkou aktivní plochou (cca A6 - A3), na niž uživatel "kreslí" bezdr..

Temperování, tempering

Míchaní pigmentů tak, abychom dosáhli požadovaného odstínu barvy

Terpentýn, turpentine

Olejová pryskyřice, polotuhá směs pryskyřice a esenciálních olejů. Vyrábí se z modřínu a používá se k výrobě médií a ředidel pro olejové barvy

Textura, Texture

Speciální obrázek (vzorek) definující povrch objektu. Textury mohou určovat nejen barevný vzhled, ale také nerovnosti (Bump mapping), odlesk (Specular mapping) či průhlednost objektu (Alpha mapping).

Texturování

Texturování znamená u 3D grafiky vytváření a mapování textur. Na objekt může být použito i více vrstvých textur, které obsahují kupřikladu odleskovou vrstvu, bumpmapu, difuzní vrstvu atp. U 2D grafiky obecně se jedná o použití povrchu, který dává objetu realis..

Tinta

Kolorovací nebo lazurovací obdoba tuše šedofialového tónu vzniklá z modři, kraplaku a černé tuše.

Tixotropní barvy, thixotropic colours

Ztužená kapalina, která se stává kapalinou poté, co je míchána nebo natřena

Tragant, Tragant

Guma získaná z určitého druhu stromu (Astragalus), používá se jako pojidlo při malbě vodovými barvami a pastely

transparentní papír, transparent paper, pauzák

- druh papíru který je propustný - transparentní - propouští světlo v takovém množství podle gramáže (g/m2) - čím menší gramáž tím více je průsvitný

Trompe l´oeil, klam očí

(francouzsky „klam očí“): Malba, nejčastěji zátiší s extrémními detaily, které směřují k přesvědčení pozorovatele, že se dívá spíše na skutečné předměty nežli na jejich znázornění na plátně

Tuha, tužka

Kresebný materiál s tenkou stopou zhotovený z grafitu (krystalického uhlí) vložený ve dřevě nebo volně v krejonu. Označují se H (hard) a B (black) s číslem, označujícím míru tvrdosti.

tuš, india ink

uš je kapalina tmavé barvy, která se využívá pro kreslení a tisk obrázků a textů. Je využívána grafickou technikou zvanou perokresba a nanáší se pomocí rýsovacího pera. Tuš je nejčastěji černé barvy, ale díky rozdílným příměsím je možno docílit i jiných barev..

Typografie, Typography

Je umělecko-technický obor, který se zabývá písmem.

U

Umělec, artist

Umělec je subjektivní označení, které popisuje osobu, která má nápady, tvoří, je kreativní. Často tento pojem označuje osobu, která se věnuje (v uměleckém kontextu) malířství, sochařství, herectví, tanci, psaní, tvorbě filmů a hudby. Při takové tvorbě musí ..

Umění, art

Záhada umění jako lidské kulturní činnosti spočívá v tom, že při nazírání na něj nevědomky směšujeme dvě úrovně, v nichž působí - individuální a sociální. Z hlediska individuálního je základním kritériem umění (umělecké hodnoty) jeho estetický účinek. Estet..

Umění instalace, Installation art

Umělecký směr zaměřený na vzájemné rozmístění předmětů v prostoru.

Umění intervence, Art intervention

Umělecký směr zaměřený na přetváření veřejného prostoru.

Umění senzace, Art sensationalism

Umělecký směr (původně publicistický), který se snaží šokovat.

Useň

vyčiněná zvířecí kůže, vhodná pro další zpracování a výrobu

Utopie

Umělecký druh fantastické literatury, vysněná nereálná představa, příliš optimistický plán.

Užité umění, Applied art

je termín používaný pro umělecké prvky obsažené ve věcech každodenní potřeby,které je tak člověku činí příjemnější při jejich použití a rozvíjejí jeho fantazii.

V

Valér

Odstupňování tónu barvy přidáním bílé nebo černé.

valér, valer

Svetelná hodnota tónu maľby, odtieň tónu v hraniciach jednej farby.

Vanitas

Latinské slovo znamenající "marnost". V umění označuje zátiší zobrazující symboly pominutelnosti a smrti, jako například květy nebo lebky. Úlohou takovýhle obrazů zdůrazňujích pominutelnost a plynutí času bylo vzbudzovat strach z nekonečných posmrtných muk a p..

Veduta, Veduta

(italský výraz pro „pohled“)- Přesné vyjádření městského přostředí

Vektorová grafika, Vektor

obrázek se popisuje pomocí geometrických objektů - křivek a mnohoúhelníků, obrovská výhoda při zvětšování a zmenšování objektů

Veraikon

-ikonografický motiv s hlavou Krista

Verdaccio

Starý termín pro zelenou podmalbu

Verismus

Verismus je umělecký proud reagující na nedostatky romantismu, který dosáhl svého vrcholu na přelomu 19. a 20. století. Název je odvozen od italského slova „verus“, pravý. Vycházel z francouzského realismu a naturalismu a obdobně se snažil o realis..

videomapping, projection mapping

Vizuální umění, kdy je projekční technika používaná k pomyslné přeměně objektů, často nepravidelně tvarovaných, na zobrazovací plochu pro videoprojekce, často za doprovodu hudby. Populární je promítání na stěny budov.

vrstevná technika, tabular technique

Technika olejomalby, při které se na sebe kladou postupně jednotlivé vrstvy malby na zaschlé předchozí. Např. na podkladní vrstvu šepsovou naneseme přípravnou kresbu akvarelem, temperou, uhlem, rudkou nebo tuší, následně provedeme podmalbu a na ní vlastní malb..

Výtvarné umění, visual art

Výtvarné umění je umění vizuální. Můžeme jej dělit na zobrazovací umění, neboli mimetické umění, abstraktní umění, lidové umění atd. Hlavními obory výtvarného umění je malířství, sochařství, architektura atd. V současném umění se rozdíl mezi výtvarnými druhy v..

W

w.i.p., Work In Progress, wip

Zkratka znamenající "Work In Progress" (či "Work In Process") označující rozdělané či nedokončené dílo (práci).

Z

Základní barevný tón, basic hue

Tento termín se používá pro popis převládajícího tónu barvy. Vysoce světlá malba je charakterizována tzv. vysokým barevným odstínem, temná a šedá naopak nízkým barevným tónem. Při moderní nástěnné malbě je barevný tón výsledkem přípravy povrchu zdi ke konečné ..

Zikkurat

Mezopotamská stupňovitá věž s malým chrámem na vrcholu

Zinkografie

Chemicky vyleptaná olověná destička pro tisk z výšky.

Zlatý řez

Kompozice, pravidlo třetin aneb "Zlatý řez" Již v době renesance (14.-16. století) formulovali věhlasní italští malíři pravidlo tzv. "zlatého řezu". Jednoduše řečeno, hlavní objekty by měly být na průsečíku třetin formátu fotky, nejlépe diagonálně. Je-li na..

Zoomový objektiv

Zoom umožňuje jemně doladit výřez nastavením ohniskové vzdálenosti objektivu. Každý zoom pokrývá rozpětí tří nebo čtyř objektivů s pevnou ohniskovou vzdáleností, a poskytuje tak velkou přizpůsobivost za přijatelnou cenu. Protože není třeba přemýšlet o výměně o..

Zředěná barva, dilute color

Tenká, obvykle široce rozetřená vrstva průsvitné nebo silně zředěné barvy nebo inkoustu