Výrazový slovník

Sentry Spelling Checker Engine

"Sentry Spelling Checker Engine" je název programu, který se používá pro kontrolu pravopisu, a který je vysoce rychlý. Je přímo im..

Literatura

A B C D E F G H I J K L M N ó O P R S T U V Z ž Ž

psychický automatismus

metoda tvorby surrealistických autorů - umělec je ponořený do sebe a zaznamenává bezprostředně své myšlenky, okamžitě zapisuje své stavy a procesy svého nitra. Myšlenky zapisuje bez rozumové kontroly.

A

Aforismus, aphorism

stručné,vtipné a výstižné vyjádření myšlenky na malé ploše

akrostich

Slovo (slovní spojení či věta) utvořené počátečními písmeny /(popřípadě slabikami nebo slovy) za sebou postupně následujících veršů. Většinou je to jméno osoby, které je báseň věnována. Využívali jej např. V. Nezval, F. Villon, G. Chaucer, F. Halas.

Aktovka

divadelní žánr v rozsahu jednoho dějství (aktu)

alegorie, jinotaj

označuje text, jehož doslovný, první význam není podstatný, ale který skrývá význam druhý, hlubší a skrytý- úkolem alegorie je většinou tento pravý význam skrýt tak, aby jej pochopili jen zasvěcení

aliterace

(též náslovný rým) A. spočívá v opakování stejné hlásky nebo hláskové skupiny na začátku dvou a více slov. Tak sbližuje na základě zvukové organizovanosti zdánlivě nesouvisející slova. příklad: E. Bass - Klapzubova jedenáctka prázdná prestiž v prach se pl..

Anafora

opakování stejných slov na počátku veršů nebo slok

Anarchismus

myšlenkový a politický směr vycházející z neomezené svobody jedince a odmítající autoritu státu a společenských organizací

anekdota, joke

anekdota, vtip, popřípadě fór je krátké vyprávění, jehož účelem je pobavit příjemce, je založen na dvojznačnosti, absurditě nebo paradoxu, je stručný a směřuje k výrazné a úderné pointě

Antimilitarismus

hnutí, názor odmítající válku a existenci armády

apokryf

moderním, někdy spíše parodickým způsobem zpracovává obecně známé příběhy, například biblické či antické, založený na netradiční interpretaci těchto příběhů

apostrof

Apostrof je nepísmenný grafém, česky též nazývaný odsuvník. Setkáváme se s ním často ve slovech přejatých z cizích jazyků (d’Artagnan, l’Humanité) kde označuje tzv. elizi, v češtině má své místo pouze v hovorové řeči, kde značí vypuštění hlásky (pa..

asonance, (lat. ASSONARE=přizvukovat

zvuková shoda samohlásek na konci verše (pouze samohlásek, nikoli slabik se souhláskami). Využívaná zejména lidovou a moderní poesií.

Autobiografie

vlastní životopis

Autocenzura

cenzura, jíž autor podrobuje své vlastní dílo, aby mohlo vyjít°charakteristická pro díla z nesvobodných zemí

Avantgarda

umělecký proud první pol. 20 st. zahrnující umělecké směry, které odmítají tvorbu podle dřívějších estetických a myšlenkových kritérií (dadaismus, surrealismus..)

B

bajka, fable

základem bajky je alegorie, kdy zvířata jednají jako lidé a z tohoto jednání vyplyne nějaké poučení, či kritika chyby, která ve většině případech bývá čtenářovi již známa- jednotlivá zvířata tím získávají lidské vlastnosti, které se pro ně tímto stávají typick..

balada, ballad

balada je původně epická, později lyricko-epická nebo lyrická báseň s ponurým, tragickým dějem a zejména koncem

Biografie

životopis

C

Cenzura

Úřední dohled nad vším, co je určeno ke zveřejnění, a to s ohledem na zájmy státu; typická u totalitních zemí

Civilismus

(civilizační, civilní poezie) tendence v poezii přelomu století se snahou zobrazovat nové technické vymoženosti a způsob života s tím spojený

D

Dadaismus

(z fr. dada= hračka, koníček); Literární a výtvarné hnutí vzniklé v první pol. 20. stol. jako revolta proti válečným hrůzám a hodnotám tehdejší společnosti; vyznačoval se popřením obsahu a formy díkal, autoři často pracovali s náhodnými a nesmyslnými pojmovými..

Daktyl, Ducktale

Metrická stopa s první slabikou přízvučnou a dalšími dvěma nepřízvučnými. Př.: Koho bych miloval širém tom na světě

E

Edice

vydavatelská sbírka knih

elegie, elegy

žalozpěv, literární nebo hudební dílo tklivého rázu

Elektismus

způsob tvorby, vědecké, nebo umělecké práce nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z jiných děl, nebo starších období vlastní tvorby

elize

Elize je gramatický jev, kdy při použití dvou různých slov po sobě odpadá koncová hláska prvního z nich (což je zpravidla člen). V písmu se pak vypuštěná hláska označí apostrofem a slova se vyslovují bez oddělení. Elize se vyskytuje například ve francouzštině ..

envoi

(čti anvoa; = poslání) Dozpěv básně vyjadřující myšlenku básně. Nabývá formy přímého oslovení adresáta - toho, kterému je ona myšlenka určena. Typický zejména pro villonské balady.

epifora

(též palilogie) Opakování stejných slov na konci veršů (na rozdíl od anafory, kde se tak děje na jejich začátku).

Epika, epic

Epika je druh literatury. Má děj, příběh, časové a příčinné souvislosti.

Epopej

rozsáhlá epická báseň

esej, exagium

literární odborně publicistický žánr středního či kratšího rozsahu, úvaha na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení

Etuda

drobný prozaický útvar; zpravidla v cyklu, rozvíjející určité předem dané téma

Exil

(vyhnanství); odchod za hranice

F

fabule

To, co fabule je: jazykový materiál,extense textu, nepřesně uváděno také jako "obsah". To, co fabule vyjadřuje: lineární sled událostí, tak jak by se odehrály ve skutečnosti. Zavádí jej šklovskij. Analogicky se také můžeme setkat s pojmem "příběh" (histoire..

Fanfiction

Fanfiction, též fan fiction nebo fan-fiction, je literární dílo vycházející primárně z díla již existujícího a sepsané jeho fanouškem. Dílem, na kterém je fanfiction vystavena a které se označuje také jako canon či kánon, je často krásná literatura, ale také n..

Fantasy

Fantasy je oblast umění, jak literárního, tak výtvarného i filmového, jež vychází z pohádky a mytologie. Podobně jako ve sci-fi (s níž se fantasy částečně překrývá) je definována rekvizitami a prostředím, kam je dílo situováno. Ve fantasy prostředí žijí čas..

Fejeton

Fejeton (z franc. feuilleton respektive Feuille [fej] = lístek), resp. poznámka pod čarou, u nás tzv. podčárník, je specifický publicistický žánr, obvykle používaný v tisku. Pojem fejeton je žánrovým označením pro nový literárně publicistický útvar, který v..

Filipika, Philippic

Pojem filipika byl převzat z díla vynikajícího řeckého řečníka Démosthena, Filipiky. Spis byl zaměřen proti otci Alexandra Velikého Filipovi II. Makedonskému a jeho politice podmaňování si řeckých států. Pojem filipika pak zůstal zachován pro typ polemických a..

Fraška

žánr komedie s prostým dějem a jednoznačně vystavěnými postavami

Futurismus

( z lat. futurum=budoucí); umělecký směr první pol. 20. stol.; futuristický program byl postaven na destrukci dosavadních estetických norem a šablon (tím i stereotypů společenského života) a na snaze umělecky zachytit dynamiku moderní technické civilizace

G

Gesso

Sádrový podklad k malbě na pevné podložce, tvořený křídou a klihových roztokem různé teploty.

Gestapo

německá tajná policie proslulá surovými metodami

H

Haiku

Klasická forma sedmnáctislabičné básně členěná na verše s počtem 5-7-5 slabik, původem z japonska, dnes ovšem používaná i v Evropě.

Humoreska

1. v literatuře - krátká, vtipná povídka 2. v hudbě - drobná, veselá instrumentální skladba

Humoreska

povídka s žertovným obsahem

Hymnus, hymn,ode, Óda

chvalozpěv,původně opěvoval bohy.Charakter chvály a velebení.

Hyperbola, hyperbole

hyperbola znamená zveličení, popřípadě nadsázku a často se využívá v projevech, kde zdůrazňuje určitý fakt, skutečnost, pocit. Jako příklad za všechny: Umírám smíchy. Mám takový hlad, že bych i koně snědl. Říkal jsem ti to aspoň milionkrát.

I

Impresionismus, impressionism

umělecký směr, který vznikl ve Francii v 70. letech 19. století. hlavním cílem je zachycení jednoho okamžiku a jeho dojmu, atmosféry a hlavně pomíjivosti. impresionističní literáti byli realisté, jež se co nejvěrněji snažili zachytit celou společnost i se ..

J

Jamb

Druh metrickém stopy s první nepřízvučnou a druhou přízvučnou slabikou. Je typický pro antickou řečtinu(tzv. jambická poezie). V češtině není často využíván, ale najdeme jej např. c Máchově Máji. Za zakladatele tohoto druhu poezie je považován Archilochos.

K

Komiks

Komiks neboli Kreslený seriál je samostatný literární i výtvarný žánr. Jde o příběhy vyprávěné pomocí série obrázků s případným doprovodným textem. Pokud je komiks krátký (obvykle tři obrázky), označuje se strip.

Kramářské písně

text s pestře a atraktivně zpracovaným obsahem určený s obrazovým doprovodem k veřejné produkci zpravidla na tržištích

Kubofuturismus

nejvýznamnější větev ruského futurismu rosazující se v poezii v letech 1910-30; manifesty vyzvaly k reformě básnického jazyka, poezie a k odklonu od uznávaných literárních tradic

L

legenda

legenda je epický literární útvar, pojednávající o životě významných nebo svatých lidí, v legendách se často objevují zázraky

Legie

dobrovolný vojenský útvar

Literární kritika

odborná oblast literární publicitiky zaměřená na posuzování, hodnocení a výklad soudobých literárních děl a jevů s litereturou spjatých.

lumírovci

Jako lumírovci bývá označována skupina spisovatelů 70. a 80. let 19. století sdružující se okolo časopisu Lumír. Společně s ruchovci tvořili novou generaci spisovatelů, která přebírala vliv po odcházejících májovcích. Jejich největší snahou bylo povznést česko..

M

májovci

Májovci byla výrazná literární skupina českých básníků a prozaiků druhé poloviny 19. století, která navazovala na odkaz Karla Hynka Máchy, Karla Havlíčka Borovského a Karla Jaromíra Erbena. Po pádu Metternichova absolutismu (revoluční rok 1848) se na scéně ..

Medailon

drobný literární útvar zobrazující a charakterizující určitou osobnost

Metafora, metaphor

Metafora (z řeckého metaférein, přenos) je jazyková a rétorická konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější podobnosti. - využívaná hlavně v poezii - druh tropu (Tropy - obrazná pojmenování - vznikají přenesením významu původního pojmenov..

Metoda ledovce

specifický autorský styl Ernesta Hemingwaye, který se vyznačuje úsporností rozsahu díla. Autor eliminuje vše nepodstatné, aby účinnost textu bylo co možná největší a soustředí se tak především na hlavní myšlenku celého příběhu. Na malé ploše se odehrávají vyhr..

Metonymie

Přirovnání na základě nehmotné podobnosti. Uzuální metonymie - vznikla postupným vývojem jazyka. Metonymie aktuální - vznikla na základě tvůrčích projevů jednotlivce - literéta, v reklamě nebo běžném hovoru V souvislosti s metonymií můžeme hovořit i o posu..

Metrum

Metrum je tzv. veršová míra. Je to ideální schéma verše, které má být realizováno. Naproti tomu rytmus verše je konkrétní realizace metra. Jednotkou metra je stopa(jamb, daktyl, trochej). Metrum se graf. značí -(těžká doba) a U(lehká doba)a rytmus se značí X(p..

mýtus, myth

příběh symbolického nebo náboženského významu, má neskutečný, vymyšlený příběh

N

novela, nouvelle

prozaický útvar středního rozsahu a ucelené kompozice- má výrazný, často překvapivý závěr

ó

óda, ode

óda je oslavná lyrická báseň

O

ozlváštění

1. Princip, při kterém dochází k pozvednutí běžného jazyka promluvy na jazyk básnický. 2. Princip, při kterém dochází ke změně (inovaci) stávajících forem výstavby díla. "Atomatizací" ztrácí forma výjimečnost a musí dojít znovu k ozvláštnění. Zavádí Vik..

P

Panychida

pravoslavné smuteční obřady

personifikace, personification

Personifikace je druh metafory, který takzvaně zosobňuje(to znamená, že dává neživým věcem nebo zvířatům lidské vlastnosti). Déšť pláče, vítr zpívá, moudrá sova... Dále může vyjadřovat určitý jev, situaci, instituci... Komunismus = zlo, Dvouhlavý orel = R..

Poetismus

jediný avantgardní směr, který vznikl a objevuje se výhradně v českém prostředí ve druhé polovině dvacátých let dvacátého století. Zakladateli jsou Karel Teige a Vítězslav Nezval, kteří jsou současně i autory manifestů poetismu - Papoušek na motocyklu (V. Ne..

Poetismus

Česká obdoba surrealismu, básnický směr čes. literatury poválečné, zastoupený V. Nezvalem, K. Bieblem a některými jinými básníky (J. Seifert, Fr. Halas), kteří jej brzy opustili.

Poetismus

avantgardní směr první pol. 20. st. v české literatuře (hlavně poezii); poetisté zdůrazňovali v tvorbě hravost, fantazii a citové prožívání; p. výrazně obohatil výrazové možnosti české poezie.

pohádka, fairy tale

časově a místně neurčený příběh, jsou v nich neobyčejná prostředí, bytosti i příběhy, většinou končí vítězstvím pravdy a dobra

pověst, legend

pověst je epický útvar lidové slovesnosti- jádro příběhu může být pravdivé, avšak díky ústnímu převypravování je příběh kvůli dramatičnosti a líbivosti značně dokrášlen, proto ztrácí na věrohodnosti

povídka

Prozaický epický útvar o rozsahu kratším než román. Hlavními rysy jsou jednoduchý DĚJ a neměnnost charakteru hlavní postavy. Většina povídek končí pointou.

proglas, proglas

předmluva k evangeliu

Proletářská poezie

Proletářská poezie je český literární směr 20. let 20. století. Inspirací byla marxistická filozofie a sen o revoluční přeměně světa. Základy položil Jiří Wolker ve své stati Proletářská umění. Zobrazuje především dělnickou třídu (proletariát), její útlak a vy..

Proletářská poezie

směr dvacátýcj let 20. století dotýkající se aktuální sociální problematiky, budoucnosti světa ve smyslu kolektivismu a beztřídní společnosti; měl být přístupný lidovému čtenáři.

Proletářská poezie

směr dvacátýcj let 20. století dotýkající se aktuální sociální problematiky, budoucnosti světa ve smyslu kolektivismu a beztřídní společnosti; měl být přístupný lidovému čtenáři.

Protektorát

vztah závislosti vnucený jedním státem jinému.

Prozódie

nauka o rytmičnosti a skládání verše

Předscéna

(forbina) výstup hraný na předscéniu, často před oponou; obsahem je zpravidla reakce na aktuální otázky, častá improvizace.

R

recipient

Příjemce sdělení, promluvy, textu. Recipient (též percipient) je posledním subjektem v komunikačním procesu. Každý text je původcem sdělení zakódován v určitém systému znaků. Znalost těchto znaků příjemcem je určující pro pochopení promluvy, umístění do kontex..

Reportáž

líčí prostředí nebo události na základě přímého pozorování nebo dokumentárního metariálu.

Revue

dramatický žánr postavený na sledu svébytných výstupů spojených jednoduchou dějovou linkou.

román, novel

rozsáhlé, prózou psané literární dílo, zachycující značné množství situací, událostí a vztahů

romance

je to lyricko-epická báseň, většinou o lásce (nejenom mezi lidmi, ale i k vlasti, národu, atd), na rozdíl od balad nemá pochmurný nebo dokonce tragický děj

romaneto

próza středního rozsahu založená na postupném objasňování záhady rozumovým vysvětlením

rondel

Rondel (z franc. rond, ronde, česky kruhový, okrouhlý nebo kruh) je původem francouzská středověká lyrická forma, ustálená na přelomu pozdní gotiky a renesance. Jde o báseň o dvou rýmech, členěnou do tří slok. První dva verše první sloky se opakují jako refrén..

ruchovci

Ruchovci (takzvaná škola národní) byli čeští básníci sdružení kolem almanachu Ruch, který poprvé vyšel roku 1868 při příležitosti položení základního kamene Národního divadla. Věnovali se aktuálním národním a sociálním problémům, usilovali o osvobození české l..

Ruralismus

literární hnutí meziválečného období; jeho program byl založen na obnoveném zájmu o tématiku venkova, člověka spojeného s přírodou

ruský formalismus

Propojení literární vědy s lingvistikou. Zkoumá se literárnost (Jacobson), tedy nezabývají se tím, co promluva (dílo) vyjadřuje, ale jakým způsobem. Zaměření na dílo, mimoliterární vlivy opomíjené. Zavádí důležité pojmy jako ozvláštnění, fabule, syžet (Šklov..

S

Samizdat

(samovydání); často opisování rukopisů na stroji; vydávání v několika málo exemplářích

Sentry Spelling Checker Engine

"Sentry Spelling Checker Engine" je název programu, který se používá pro kontrolu pravopisu, a který je vysoce rychlý. Je přímo implementován v programu The Bat! včetně slovníků, zahrnujících Britskou Angličtinu, Norštinu, Švédštinu, Němčinu, Italštinu, Švédšt..

Signatář

člověk, který podepsal nějaké veřejné prohlášení

Slash

Slash je povídkový žánr - především tzv. fanfiction - zaměřující se na vztah(y) mezi dvěma postavami stejného pohlaví. Většinou se jedná o mužské postavy, ženské nebývají výjimkou, ale někteří lidé ho odlišují jako "femslash". Od totoho žánru se vyvinul napřík..

Sloupek

publicistický útvar podobný fejetonu, pojmenovaný podle umístění na novinové stránce

Socialistický realismus

tvůrčí princip usilující o zobrazení skutečnosti ve společenském vývoji ovlivněný levicovými a sociálními myšlenkami - zejména marxismem.

sonet

Sonet (z provensálského sonet nebo z italského sonetto, tj. písnička) je literární poetický útvar, který vznikl ve 13. století, vyznačující se přesně vymezenou strukturou 14 veršů a logickým členěním.

Steampunk, steampunk

Subžánr sci-fi či fantasy, popisující společnost zamrzlou v éře páry a parního stroje (který se stal hlavním hybatelem technologického vývoje).

Strofa, Strophe

Strofa vzniká spojením jednotlivých veršů a představuje obvykle nějaký myšlenkový celek. Některé typy strof se ustálily a mají normovanou podobu. distichon – dvojverší (první a druhý verš se vzájemně doplňují, rozvíjí, nebo popírají), viz elegické disti..

Synekdocha

Synekdocha je označení části za celek - příklad: Nebyla tam ani noha - nebyl tam žádný člověk Vrací se pod rodnou střechu - vrací se do rodného domu

synestézie

Záměna jednotlivých vjemů smyslů. Vjem jednoho smyslu se označí vjemem smyslu jiného. Př. ostrá chuť (ostrost je vjemem hmatu, ne chuti)

syžet

To, co syžet je: jazyková konstrukce, intense textu, nepřesně uváděno jako "forma". To, co syžet vyjadřuje: syžet vyjadřuje fabuli, kterou transformuje (dochází k přehození času událostí apod.)

T

Traktát

Učené pojednání, středověká náboženská úvaha vzniká v době předhusitské konec 14.st - 15.st. Autoři píšící traktáty Tomáš Štítný (sborníky traktátů), Petr Chelčický (O trojím lidu).

Trochej

Trochej je druh metrické stopy s první slabikou přízvučnou, druhou nepřízvučnou. Je typická pro českou poezii. Př.: Velké, širé, rodné lány...

Tropy

Tropy jsou obrazná pojmenování, která vznikají přenesením významu původního pojmenování na pojmenování nové. Mezi tropy řadímetyto pojmy: -metafora - přenesení významu na základě podobnosti -metonymie - přenesení významu na základě věcné souvislosti -synekd..

tzv., so-called

tzv. je běžně používaná zkratka slov "takzvaně, takzvaný", ty většinou předchází slovu které je běžně používáno jako název ale není oficiální pro danou věc.

U

Unanimismus

Znamená víru ve spojení všech lidských duší v jednu jedinou univerzální duši, která vzniká všude tam, kde člověk není sám(rodina, přátelé, hřiště, ulice)

undergrund, underground

• pod zemí, podzemní • neoficiální hnutí nebo kulturní směr, tajný proud • disent, ilegalita, hnutí odporu

Utopie

zpravidla prozaický žánr s fantastickou tématikou odehrávající se v budoucnosti; častá kritika současnosti

V

Verš, stave

Verš se obvykle definuje jako celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu. Je to jeden řádek básnického díla, založený na výrazně rytmické organizaci. Nemusí se nutně shodovat se syntaktickou jednotkou, takže vzniká syntaktický přesah (enjambement)..

Veselohra

české označení pro novodobou komedii; neužívá se v případě antických komedií

Voyerismus

Sexuální úchylka charakteristická vybíjením sexuálního vzrušení tajným pozorováním pohlavního styku jiných lidí.

Z

Ztracená generace

mladí lidé poznamenaní útrapami front 1. světové války nenacházející v poválečných poměrech uspokojení a společenské uplatnění

Zvukomalba, Onomatopoeia

Zvukomalba či zvukomalebnost je fonetický přepis zvuku do slova, typická pro slovní druh citoslovce.

ž

žalm

náboženská píseň starohebrejského původu; teskná píseň nebo báseň

Ž

Žánr, genre

Žánr je rozdělení konkrétních forem umění podle kritérií relevantních dané formě (např. filmový žánr, hudební žánr nebo literární žánr). Ve všech odvětvích umění jsou však žánry neurčité kategorie bez pevných hranic a jsou určeny především zažitými konvencemi...