Podmínky používání

Podmínky poskytování služeb

 1. Každý člověk starší 16 let má nárok na nejvýše jeden uživatelský účet, který je veden pod jeho e-mailem, občanským jménem či pseudonymem a uživatelským jménem (nickname).
 2. Uživatelský účet je nepřenosný, je zakázáno vlastnit více uživatelských účtů a je zakázáno jeho sdílení, pronájem či jiný způsob převodu na jinou osobu. Je zakázáno ovládání cizích uživatelských účtů, snaha o jejich ovládnutí či vydávání se za jinou osobu.
 3. Vážně míněné projevy rasismu, xenofobie, fašismu, fanatismu či jakékoli jiné formy otevřené agrese vůči jednotlivci či skupině nebudou tolerovány, stejně tak, jako nebudou tolerovány projevy neetické, nemorální a mstivé.
 4. S výjimkou avatar ikon a modelových fotografií smějí uživatelé umísťovat na server pouze díla (obraz, zvuk, text) ke kterým vlastní autorská práva a jejichž obsah není předmětem smluvních vztahů, které by se zveřejněním na serveru humanart.cz byly v rozporu. Provozovatel se v tomto smyslu zříká veškeré odpovědnosti, pokud uživatel toto ustanovení poruší.
 5. Je zakázáno umisťovat na web materiály, které jsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod, se zákony ČR a Evropské Unie, odporují dobrým mravům, propagují rasovou či jakoukoli jinou nesnášenlivost vůču jednotlivci či skupině, nebo omezují soukromí jiných osob. Provozovatel se v tomto smyslu zříká veškeré odpovědnosti, pokud uživatel toto poruší. Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah svých děl.
 6. Provozovatel je oprávněn bez nutnosti předchozího oznámení kdykoli zasáhnout do systému za účelem jeho úprav. Provozovatel může kdykoli bez předchozího upozornění smazat jakékoliv dílo a nebo komentář uživatele. Uživatel, který poruší jakékoli z pravidel uvedených zde, se vystavuje riziku, že bude jeho uživatelský účet pozastaven (BAN), zrušen a nebo mu bude omezen přístup k službám (odebrání dovednosti aj.). Uživatel v takovém případě nemá nárok na náhradu jakékoli vzniklé škody způsobené nesprávnou funkcí služeb, nedostupností služeb, smazáním díla, komentáře, pozastavením účtu, rušením účtu či omezením přístupu ke službám.
 7. Uživatel prohlašuje, že nebude podnikat kroky, které by mohly poškodit HumanART.cz, ostatní uživatele či provozovatele.
 8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zobrazení či použití dat z těchto stránek. Vzniknou-li v důsledku jednání uživatele ztráty nebo škody provozovateli, může (a bude) provozovatel na uživateli vymáhat jejich náhradu včetně všech poplatků a nákladů jež v důsledku toho mohou vzniknout.
 9. Veškerá zde vyjmenovaná pravidla platí bez výjimky pro všechny členy bez ohledu na typ členství a provozovatel má právo tyto pravidla kdykoli bez předchozího upozornění měnit, pokud to uzná za vhodné či pokud to bude třeba pro zachování/zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Informace k registracím

Registrace - jinak také "Podání žádosti o založení uživatelského účtu".
Některé body registrace nemusí platit pro pozorovatele, či model/ky.
 1. Součástí podání žádosti o založení uživatelského účtu je formulář pro vyplnění vašich osobních údajů a nahrání tří ukázkových děl z vaší tvorby. Pokud chcete zvýšit své šance na založení uživatelského účtu, pečlivě vyplňte všechny doplňující informace.
 2. Seznámil jsem se podrobně s podmínkami poskytování služeb (výše), chápu jejich význam a souhlasím s nimi.
 3. Souhlasím s tím, že díla odeslaná k registraci mohou být uchována a přístupna ostatním uživatelům k nahlédnutí.
 4. Jsem autorem děl, jež přikládám k žádosti o založení uživatelského účtu.
 5. Chápu, že jediným výsledkem podání žádosti o založení uživatelského účtu má být rozhodnutí o založení či nezaložení uživatelského účtu na základě autorských děl, jež k žádosti přikládám. Jakákoli diskuze pod nahranými díly nemá představovat odbornou kritiku, ale čistě subjektivní názory či dotazy stávajících uživatelů, a jako taková je poskytována bez záruky a může mít nevybíravý, úsečný, vulgární a zcela nekonstruktivní charakter.
 6. Pokud v průběhu posuzování vaší žádosti bude zjištěno, že jste porušil jakákoli z výše uvedených pravidel, bude vaše žádost automaticky zamítnuta. V takovém případě nemáte nárok na jakýkoli způsob odškodnění.
 7. Každá registrace musí být zkontrolována a potvrzena, do té doby se nebudete moci přihlásit. Vyčkejte tedy na informační email (autorizační doba několik dní), který Vaše přijetí upřesní.
 8. Z vlastní zkušenosti jistě všichni víte, že ke každému dílu existuje nejméně tolik názorů, kolik lidí jej komentuje - respektujte to. Jakýkoli projev netolerance či pohrdání názory druhých nebude tolerován.